Her samler vi nyheter og informasjon om radon

Slik sikrer Radonova optimal kvalitet på radonmålingen

By Radonmåling No Comments

Radonova har alltid strebet etter nøye å overholde lover og regler i alle de land der vi utfører radonmålinger, slik at vi kan tilby kundene en høy kvalitet på tjenestene våre. Vi sørger omhyggelig for å opprettholde vår ISO17025-sertifisering, deltar i alle sammenligningstester vi blir invitert til og følger nøye alle måleprosedyrer slik de er definert av de ulike nasjonale myndighetene.
Samtidig har vi innført svært strenge og krevende interne rutiner for kvalitetskontroll for å sikre best mulig stabilitet og kvalitet med tanke på produktene vi leverer.

Valg av råvarer

Radonova har flere leverandører av plastfilmen CR39 for å være på den sikre siden dersom en en feil skulle oppstå hos en av dem. Denne råvaren leveres til oss i partier, og fra hvert parti lager vi rundt 120 filmer som settes inn i detektorene våre.
Etter et innledende trinn med for-etsing for å rense filmene, settes noen av dem til side for å testes. Vi plasserer dem under mikroskopet for å telle antallet alfaspor som allerede finnes på filmen. Målet er å kontrollere kvaliteten på den leverte råvaren. Antall spor som måles må være under en viss verdi, slik at filmene fra samme parti kan plasseres på samlebåndet.

Kalibrering av sporfilm

Av de ferdige sporfilmene blir 3 % brukt til kalibreringseksponeringer. Det er et høyt tall sammenlignet med andre laboratorier som noen ganger bruker kun 1 %. Dette er imidlertid én av grunnene til at Radonovas radonmålinger er i toppklasse når det gjelder kvalitet. Disse sporfilmene blir sendt til ulike nasjonale strålevernmyndigheter (PhE i England, BfS i Tyskland, SSM i Sverige og Bowser-Morner i USA) der kalibreringen utføres. Sporfilmene eksponeres for ulike radonnivåer for å bestemme kalibreringsfaktorene som er representative for de typiske verdienesom de fleste sporfilmene vi sender til kundene blir utsatt for, men også for mer ekstreme verdier.Dette gjøres for å sikre at sporfilmene er effektive under alle forhold.
Kalibreringsfaktorene som brukes for å bestemme eksponeringen av sporfilmene beregnes for partier på omtrent 1000 til 2000 filmer.

Beregning av sporfilmenes bakgrunn

Radonova bruker også en del av produksjonen (6 % av sporfilmene) til å beregne den ueksponerte bakgrunnen til sporfilmene. I prinsippet beregner vi det gjennomsnittlige antall spor som skal trekkes fra det totale antallet spor som telles opp etter målingen. For å gjøre dette etser vi og måler filmene fra de utvalgte bakgrunns-sporfilmene rett før kundens sporfilmer forventes returnert for analyse. På den måten kan vi finne en korrekt bakgrunnsverdi for hvert parti med 120 sporfilmer.
Den typiske bakgrunnsverdien for en Radtrak2-sporfilm er ca. 15 kBqh / m3 og standardusikkerheten er ca. 4 kBqh / m3.

I siste instans er det 12 % av CR-39-filmproduksjonen og nesten 10 % av alle sporfilmer produsert av Radonova som aldri havner i kundenes postkasser. Dette kravet som vi setter til oss selv, kombinert med diverse nasjonale krav på området, gjør det mulig for oss å opprettholde et svært høyt kvalitetsnivå overfor kundene våre og holde på vår posisjon som verdensledende på radonmåling.

Slik sikrer Radonova optimal kvalitet på radonmålingen

Fire trinn for å sikre lavt radonnivå i hjemmet

By Radonmåling No Comments

Det er viktig å ha kontroll på radonnivået i boligen. Forhøyede nivåer av radon, som vanligvis lekker inn fra grunnen til boligen, kan føre til lungekreft. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anslår at radon forårsaker ca. 300 dødsfall av lungekreft i Norge hvert år. Kreften oppstår ved at radon, som er en radioaktiv gass, brytes ned og dermed skaper såkalte alfapartikler som kan skade lungene. Det er altså ytterst viktig å sikre et lavt radonnivå i hjemmet.

Trinn 1 – Gjennomfør en korrekt måling

For å vite hvor mye radon man har i boligen må man måle. Hovedsakelig er det to grunner til å måle:

  • Å få vite hvor mye radon det er i de forskjellige rommene og etasjene. Man kan da vurdere hvilken eventuell helserisiko man er utsatt for ved å sammenligne det målte radonnivået med DSAs tiltaksgrense på 100 Bq/m3.
  • At målingen gjøres korrekt. Dette høres kanskje ut som en selvfølge, men dessverre finnes det måleutstyr for radon med altfor stor måleusikkerhet. Dessuten er det også altfor vanlig at disse plasseres ut feil i boligen, og at måleperioden er for kort. Den eneste måten å sikre korrekt måling på er å bruke et ISO 17025-sertifisert radonlaboratorium for måling med sporfilm, som Radonova. Sertifisering stiller nemlig krav til kvalitet på sporfilmene og at det følger med korrekte instruksjoner, slik at kravene fra DSA når det gjelder måleprosedyrerer er oppfylt. Som sertifisert laboratorium utsettes man kontinuerlig for ekstern revisjon samt deltar i internasjonale sammenligningstester hos ulike myndigheter rundt om i verden.

Trinn 2 – Sammenlign radonnivå med tiltaksgrensen

I Norge anbefales det at radonnivået ikke overstiger 100 Bq/m3. Det er samme grense som Verdens helseorganisasjon WHO har satt. Hvis man ligger over denne verdien, som DSA kaller tiltaksgrense, bør man gjennomføre tiltak for å senke radonnivået. Har man under 100 Bq/m3 på samtlige målepunkter, trengs det ingen tiltak, men husk å alltid ha så lavt radonnivå som mulig. Risikoen for å få lungekreft som følge av radon reduseres nemlig lineært med lavere radonnivå. Videre anbefales det å foreta ny måling med 10 års mellomrom eller hyppigere dersom det har vært gjort store ombygginger av huset.
DSA har også satt en grenseverdi på 200 Bq/m3. I noen tilfeller kan det rett og slett være for vanskelig å komme under et radonnivå på 100 Bq/m3, og da må man i hvert fall ligge under 200 Bq/m3.

Trinn 3 – Sett inn tiltak hvis man ligger over tiltaksgrensen

Ligger man over tiltaksgrensen bør man iverksette tiltak slik at man kommer under grensen. Helst så lavt som mulig.
Hvis det kun er ett enkelt målepunkt som ligger like over DSAs tiltaksgrense, bør man undersøke om det er mulig å senke radonnivået på eiendommen med en begrenset innsats. Det kan for eksempel gjøres gjennom forbedret ventilasjon (med eksisterende system).
Det beste er uansett å hente inn profesjonelle hjelp. Ikke minst hvis man har flere målepunkter som ligger over tiltaksgrensen. Før man gjennomfører et radontiltak bør det foretas en radoninspeksjon av boligen. På den måten kan man finne ut hvor radongassen som lekker inn i huset kommer fra. En slik inspeksjon kan deretter resultere i et forslag til tiltak. En liste over firmaer som utfører radoninspeksjoner og radonsenkende tiltak finnes på hjemmesiden til Norsk Radonforening.

Steg 4 – Kontroller at tiltaket har ønsket effekt

Etter gjennomført tiltak er det alltid viktig å følge opp og kontrollere at radonnivået er redusert. Det gjøres best ved å måle radonnivået på ny med sporfilmer fra et sertifisert radonlaboratorium som Radonova. På den måten får man en korrekt og sammenlignbar verdi på radonnivået. Ønsker man å ha kontinuerlig kontroll på radonnivået, kan man benytte et digitalt radoninstrument. Merk midlertid at et slikt instrument må kalibreres hvert år for at det skal være pålitelig.

Sesongarbeidere er en viktig del av Radonovas radonmåling og analyse

By Nyheter No Comments

Radonmåling er i stor grad sesongbetont med mai måned som en avsluttende topp. Men allerede fra oktober er det travle dager når tusenvis av detektorer skal sendes ut til kunder og deretter tas imot for analyse. For å klare dette arbeidet er sesongarbeidere en viktig del av Radonovas virksomhet. Vi har truffet 25-årige Melker Lindberg som er i ferd med å avslutte sin første sesong hos Radonova.

Hva fikk deg til å søke stillingen som sesongarbeider?

En god venn av familien har jobbet her i litt over et år og hadde mye godt å si om arbeidsplassen. Han nevnte at det kom til å bli behov for ekstra personell i høysesongen og fortalte om jobben. Det gjorde at jeg ble interessert. Etter å ha jobbet av og til på et aldershjem i flere år hadde jeg behov for å gjøre noe helt annet en stund.

Viktig med strukturerte prosesser

Fortell litt om jobben og hverdagen som sesongarbeider.

Jeg er en del av det arbeidslaget som tar imot alle detektorene som sendes tilbake etter å ha vært ute på måleoppdrag. Når de returnerte pakkene og konvoluttene er åpnet, skanner vi detektorene i systemet og tar ut sporfilmene. Deretter settes sporfilmene opp i karusellene der de gjøres klar for etsingen, som er neste trinn i prosessen.

I tillegg har det vært en del arbeid med dokumentasjon. Samtidig som mange momenter og prosesser er digitaliserte, finnes det fortsatt blanketter, Excel-ark og håndskrevne lapper som sendes inn sammen med sporfilmene, og som må samles, merkes, skannes og legges inn i systemet.

Er det noe du synes har vært vanskeligere enn forventet?

Arbeidet med å sette opp sporfilmene i karusellene kan bli ensformig. Det var også noe kollegene mine advarte meg om helt fra starten av. Og ganske riktig – den store utfordringen er å holde fokus, har jeg funnet ut. Det er en spesielt interessant utfordring siden jeg har ADHD. Merkelig nok har det gått ganske bra, takket være at man aldri sitter alene på avdelingen. Derfor kan det være ganske hyggelig faktisk, nesten som å sitte og skrelle poteter med venner.

Hvordan opplever du Radonova som arbeidsplass?

Det som slår meg først er at det er en stabil og avslappende arbeidsplass. Her har man også greie kolleger som gjør at arbeidsdagene går ganske fort. Jeg hadde knapt nok hørt om radonmåling før jeg begynte her. Etter bare én sesong føler jeg at jeg har lært en hel del. Nå har jeg søkt kokkeutdanning i Grythyttan til høsten. Hvis jeg ikke kommer inn der og blir værende i Uppsala, kan det godt være at jeg søker jobb som sesongarbeider hos Radonova igjen.

Melker Lindberg, sesongarbeider

Melker Lindberg

Kvalitetssikret radonmåling i alle ledd

By Radonmåling No Comments

Fem områder der Radonova kvalitetssikrer radonmålingen

Radonova har helt fra starten av jobbet for å opprettholde høyeste kvalitet i alle ledd. Det har også bidratt til at våre måletjenester i dag er godkjent over hele verden og gjennomføres på en korrekt måte i henhold til nasjonale krav. Per i dag har vi levert radonmålinger til mer enn 50 land. Ved hjelp av effektive prosesser og en høy grad av digitalisering kan vi også tilby korte leverings- og analysetider, både i Europa og Nord-Amerika.

Nedenfor beskriver vi våre fem viktigste grunnpilarer i kvalitetsarbeidet:

Akkreditering

Radonovas målemetoder er akkreditert i samsvar med ISO/IEC 17025. Det innebærer at våre målemetoder kontinuerlig revideres av et uavhengig statlig organ som er medlem i European Accreditation. Granskingen gjennomføres årlig og foregår på stedet i løpet av minst to dager. Vi revideres også med tanke på upartiskhet, noe som er et krav i ISO/IEC 17025. Sagt på en enkel måte innebærer det at Radonova ikke skal ha noen form for egeninteresse av å påvise et bestemt måleresultat. Les mer om vår akkreditering her.

Validering

Enkelte land krever at man validerer måleprosessen som brukes. Det foregår som regel ved at man sender inn sporfilmer til en blindtest hos en nasjonal myndighet der filmene eksponeres for ulike nivåer av radon. Sporfilmene blir deretter sendt tilbake til Radonovas laboratorium for analyse og utarbeiding av måleresultat. Dette resultatet blir så sammenlignet med den offisielle grenseverdien fra de nasjonale myndighetene. Her kan du lese mer om resultatet fra vår siste valideringstest.

Sammenligningstester

Radonova deltar regelmessig i nasjonale og internasjonale sammenligningstester. I disse testene deltar ulike radonlaboratorier frivillig, og sporfilmene fra de ulike leverandørene eksponeres samtidig for en radonkonsentrasjon som deltakerne ikke er kjent med på forhånd. Resultatet fra testene brukes som underlag for Radonovas akkreditering. En av de mest krevende sammenligningstestene er den som gjennomføres av det statlige tyske BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Her kan du lese mer om Radonovas resultat fra denne testen.

Kontroll hos kunder

Kontroller hos Radonovas kunder foregår først og fremst i USA og Canada, som sammenlignet med Europa har en delvis forskjellig måte å sikre kvaliteten hos radonlaboratorier på. Blant annet skal hver tiende utplasserte sporfilm ha en «duplicate». Det vil si at det skal finnes to sporfilmer ved 10 prosent av målepunktene, og at resultatene fra disse skal sammenlignes. På den måten kan man kontrollere stabiliteten i resultatene fra målelaboratoriet. For å kontrollere nøyaktigheten pålegges også kunder som plasserer ut mange sporfilmer å sende 3 prosent av filmene fra Radonova til et testanlegg med bestemte referanseverdier. Det blir en såkalt blindtest for Radonovas sporfilmer der kunden kan verifisere den høye kvaliteten vi har lovet. Kunder må også foreta kontroller av ikke-eksponerte detektorer, såkalte «blanks».

Egne tester

I hver måleprosess legger vi minst to detektorer som har vært eksponert i et kalibreringskammer med kjent radonkonsentrasjon. Ved å kontrollere at disse detektorene viser korrekt resultat foretas en granskning og kvalitetssikring av måleprosessen på laboratoriet.

Valideringstest: Radonova får høy karakter av PHE

Slik returnerer du sporfilmer på riktig måte

By Radonmåling No Comments

I Radonova streber vi alltid etter høyeste kvalitet i alle ledd. Derfor ønsker vi å understreke hvor viktig det er at sporfilmene våre returneres på riktig måte. For å unngå feil analyseverdier bør sporfilmer av typen «alpha-track» (Radtrak2, Rapidos og Duotrak) generelt sett ikke returneres i forseglede plastposer. Dersom måletiden er kortere enn 14 dager, bør de aldri plasseres i en forseglet plastpose for retur.

Grunnen til at sporfilmene ikke bør legges i forseglede plastposer er at radon adsorberes («fester seg») i plasten på sporfilmene, og at dette feilaktig kan gi forhøyede verdier tilsvarende 10–20 prosent dersom måletiden har vært kort. Jo lengre tid sporfilmen ligger i den forseglede posen, desto høyere blir avviket. Det gjelder spesielt dersom posen er liten og er ganske lik detektoren med hensyn til volum.

– Vi vet fra tidligere at det er risiko for avvik når sporfilmer legges i forseglede plastposer. Det fremgår også av våre instruksjoner at poser ikke skal forsegles ved retur. Likevel mener vi det er viktig å spre informasjonen for å redusere faren for feil. Det skal også nevnes at risikoen for ekstra radoneksponering ved transport i ikke-forseglede poser generelt er svært lav sammenlignet med risikoen for ekstra eksponering i forseglede poser, sier Tryggve Rönnqvist, teknisk sjef i Radonova Laboratories.

Etter at målingstiden er fullført, skal detektorer returneres til ditt lokale knutepunkt som vil håndtere forsendelsen tilbake til laboratoriet.

Vær oppmerksom på at den lokale hubeadressen for returnerende detektorer i Nórge er:
Radonova
Postboks 100
2714 Jaren

Hvis du trenger mer hjelp med retur, vennligst kontakt vår support eller vanlige spørsmål

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som trenger inn fra byggegrunnen, og i noen tilfeller kommer fra byggematerialet. Avhengig av grunnen under huset og typen byggkonstruksjon kan det oppstå skadelige, høye konsentrasjoner av radon. Radon er en helserisiko som nest etter røyking er den vanligste årsaken til lungekreft. Globalt regner man at 230 000 mennesker rammes av lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering for radon.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO, skyldes 3–14 % av alle tilfeller av lungekreft radon, avhengig av hvor man bor. WHO anbefaler en grenseverdi for radonnivå på 100 Bq/m³.

Kilde:
Möre and Hubbard, “222Rn ABSORPTION IN PLASTIC HOLDERS FOR ALPHA TRACK DETECTORS: A SOURCE OF ERROR”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 74, Nos. ½ pp. 85-91 (1997).

Rapidos

Informasjon i forbindelse med koronakrisen og covid-19

By Nyheter No Comments

Radonova har iverksatt flere tiltak for å sikre kritiske prosesser under den pågående pandemien og spredningen av covid-19. Som andre bedrifter og virksomheter er vi påvirket av den svært alvorlige situasjonen, men gjennomfører inntil videre analyser og leveranser uten forstyrrelser. Vår kundeservice er åpen som vanlig og tilgjengelig for deg som har spørsmål om radon og radonmåling.

For å minimere smittespredning jobber de av våre medarbeidere som har mulighet til det hjemmefra inntil videre. De som bemanner laboratoriet vårt og sikrer andre funksjoner som ikke kan håndteres hjemmefra, har stort fokus på å redusere risikoen for eksponering eller spredning av covid-19.

Koronavirusets herjinger minner oss også om årsaken til at vi finnes og jobber med det vi gjør. På samme måte som radon er covid-19 en alvorlig helserisiko som kan skade lungene våre. Det gjør oss mer motivert enn noensinne til å fortsette virksomheten vår og bidra til å fremme menneskers helse.

For aktuell informasjon om koronaviruset og covid-19 viser vi til www.fhi.no og helsenorge.no

Karl Nilsson, adm.dir., Radonova Laboratories

Måleinstrumenter: veteran drives av å hjelpe kundene

By Radonmåling No Comments

Fredrik Lindén har mange års erfaring fra arbeid med måleinstrumenter for radon. Da hans tidligere arbeidsgiver Gammadatas avdeling for radoninstrument ble kjøpt opp av Radonova i begynnelsen av 2019, ble Fredrik en del av et instrumentverksted som går for fullt.

– Jeg trives veldig godt med en variert arbeidsdag. Arbeidsoppgavene mine strekker seg fra innkjøp og lagerhåndtering til service, test og produksjon. Våre måleinstrumenter og tjenestene vi tilbyr har stor innvirkning på virksomheten og hverdagen til kundene våre.

– Service- og supportarbeidet innebærer svært tett kontakt med kundene. Det er stimulerende og gjør arbeidet spesielt meningsfullt når man kan hjelpe kundene så raskt og godt som mulig. Testfasen er også morsom på den måte at den avrunder et omfattende arbeid i verkstedet. Det gir oss en viktig bekreftelse på at instrumentet er klart til bruk i felten.

Frihet og ansvar fremmer engasjement

– Den enkelt har stort spillerom i Radonova. Det føles som om jeg er på en arbeidsplass der den enkelte medarbeiders og selskapets mål går i takt. Vi ønsker å tilby svært gode instrumenter og radonmålinger som hjelper både våre partnere og den enkelte forbruker. Med frihet og ansvar vokser også engasjementet. Det føles viktig når man, som vi, jobber mye med relativt komplekse flyter og prosesser. Det må være riktig i alle ledd.

Oppkjøp gav Radonova et komplett instrumentprogram

Ved å kjøpe radonmåleinstrumentdelen innen Gammadata Instrument i begynnelsen av 2019 fikk Radonova et komplett program med utstyr og produkter for å måle radon. Oppkjøpet innebar at Radonova styrket sin posisjon som verdensledende innen radonmåling i boliger og på arbeidsplasser.

Måleinstrumenter: veteran drives av å hjelpe kundene

Tryggve Rönnqvist får årets ERA Award

By Nyheter No Comments

Under den europeiske radonuken som nylig gikk av stabelen ble Radonovas radonspesialist Tryggve Rönnqvist tildelt årets ERA Award. Tryggve får prisen for sitt mangeårige arbeid og sin ekspertise innen radonspørsmål samt utviklingen av nye, innovative løsninger for radonmåling.

Tryggve Rönnqvist fikk prisen med et overbevisende flertall av stemmene i konkurranse med tre andre europeiske radoneksperter. I tillegg til sin kunnskap og erfaring fikk Tryggve anerkjennelse for sin tilgjengelighet og vilje til å hjelpe kolleger i bransjen og andre som er opptatt av radonspørsmål.

ERA er en viktig organisasjon med stor innflytelse på forskning og spørsmål som angår radon og radonmåling. Jeg er naturligvis både glad og stolt over å få årets ERA Award. Hele mitt yrkesliv har vært preget av forskning og kunnskapsutveksling innen radonspørsmål. Derfor er jeg veldig stolt over prisen og vil gjerne takke medlemmene i ERA for denne anerkjennelsen. Prisen er også en påminnelse om at kampen mot de helseskadelige effektene av radon er et internasjonalt anliggende der alle krefter må gå sammen.

Den europeiske radonuken ble arrangert i Wien 24.–28. februar. På konferansen ble det presentert en rekke forskningsprosjekter og nye løsninger som skal kunne redusere de skadelige effektene av radon. Radonova presenterte blant annet arbeidet med å kommunisere risikoene ved radon i Norge.

Tryggve Rönnqvist jobber som teknisk sjef i Radonova Laboratories.

Tryggve Rönnqvist får årets ERA Award

Det jobbes på høygir i Radonovas instrumentverksted

By Radonmåling No Comments

Sesongen for måling av radon i grunnen nærmer seg. Samtidig øker etterspørselen etter pålitelige radoninstrumenter. Det betyr travle dager for Fredrik Lindén og kollegaene på produksjonsavdelingen for radoninstrument hos Radonova.

– Produksjonen av radoninstrumenter bygger i stor grad på avansert teknologi, men det kreves også erfaring og håndverk. Kvalitetskravene er høye, og hvert instrument må produseres og testes for å være maksimalt pålitelige ved bruk ute i felten, kommenterer Fredrik Lindén.

Produserer for rask leveranse

– For å møte etterspørselen fra markedet bygger vi akkurat nå en serie med MARKUS 10 – instrument til måling av radon i jord. For at vi alltid skal kunne ha instrumenter tilgjengelige for rask levering forsøker vi å ligge et skritt foran og ha instrumenter klare på lager. Et instrument består av mange komponenter. Det gjør at vi må jobbe med leverandører som både leverer høy kvalitet og holder oppgitte leveringstider. Ingen deler kan unnværes når det gjelder våre instrumenter, fortsetter Fredrik Lindén.

Robusthet og enkel håndtering er avgjørende

– I dag vet vi at godt utprøvde, robuste og brukervennlige instrumenter er avgjørende suksessfaktorer. Det er MARKUS 10 et godt eksempel på. Våre kunder forventer et driftssikkert presisjonsinstrument, og vi streber alltid etter å innfri eller overgå disse forventningene. Før hver sluttmontering deltester vi alle komponentene ut fra strenge kvalitetskrav, avslutter Fredrik Lindén.

Kort om MARKUS 10

Radon i grunnen er den vanligste årsaken til forhøyede radonnivåer. MARKUS 10 er et instrument som måler radon i berggrunn og jord. Det er et bærbart og batteridrevet instrument som kan måle høye radonkonsentrasjoner. Prinsippet er at et sonderør (hult spett) slås ned i grunnen, deretter pumpes luften gjennom sonderøret til et kammer som detekterer radonets nedbrytningsprodukter, og måleresultatet vises i displayet. Måletiden for å måle radon i grunnen er 12 minutter.

Det jobbes på høygir i Radonovas instrumentverksted

Finnes radon kun i kjellerne våre?

By Enebolig, Radonmåling No Comments

Det korte og korrekte svaret er nei, radon forekommer ikke bare i kjellere. Derimot er det vanligere med forhøyede radonverdier i kjellerrom enn i andre deler av huset. Den enkle grunnen til det er at kjellere har direkte kontakt med bakken. Radon i grunnen er den vanligste årsaken til forhøyede radonnivåer.

Radon er en radioaktiv gass med betegnelsen Rn-222, som dannes når radium brytes ned. Radium dannes i sin tur fra uran, som forekommer naturlig i berggrunn og jordarter. Dersom grunnen slipper gjennom luft og husets grunnmur er utett, kan den radonholdige luften lett komme inn. Inne kan radonnivået da bli høyt, noen ganger så høyt som flere tusen becquerel radon per kubikkmeter luft. Det skal sammenlignes med anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ som er den grensen Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har satt for hva som er et forhøyet radonnivå.

Vanligst med lekkasje via kjellerrom

På grunn av kontakten med bakken er kjellere det vanligste stedet for lekkasje av radongass. Lekkasjen skjer da som regel via porøse betongfundamenter, utette pumpekummer eller avløpstilkoblinger som eksponerer kjelleren for radon fra grunnen. Lufttrykket i kjelleren kan også bidra til forhøyede radonkonsentrasjoner. Når lufttrykket kjelleren skiller seg så mye fra trykket utenfor, kan det skapes en såkalt «stack-effect». Sagt på en enkel måte vil det si det at kjelleren slipper inn mer luft fra den underliggende grunnen, noe som i sin tur kan påvirke radonkonsentrasjonen.

Samtidig som kjellerrom kan bidra til forhøyede radonverdier, er det viktig å forstå at hus som står på krypgrunn eller betongplate også risikerer at radon lekker inn. Kjelleren kan dessuten ses som en «buffer» ved forhøyede radonverdier, så lenge kjelleren ikke er bebodd og er avgrenset med en lukket dør. Med krypgrunn eller betongplate risikerer man at radon lekker direkte inn i de bebodde rommene i huset. Det er altså ikke slik at kjellerrom kun er negativt når det gjelder radon.

– Det er risikabelt å sette likhetstegn mellom kjeller og høye radonnivåer. Man bør absolutt være ekstra observant og alltid måle kjellerrom, men forhøyede radonverdier finnes ofte også i hus og bygninger uten kjeller, kommenterer Karl Nilsson, adm.dir. i Radonova Laboratories.

Å sette inn tiltak trenger ikke være komplisert

Radongass er helt luktfri og usynlig. Den eneste måten å finne ut hvor høyt radonnivå man har hjemme er derfor å måle. Hvis en måling viser forhøyet radonnivå, er anbefalingen å søke hjelp hos en radonkonsulent som kan identifisere hvor radonet lekker inn, og hvilke tiltak som kan bidra til å senke nivået under anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³. Du finner radonkonsulenter på hjemmesiden til Norsk Radonforening.

Dersom radon lekker inn via kjelleren, kan det noen ganger være nok å tette sprekker og hull mot grunnen. Det kan også være aktuelt å bytte eller tette deksler til pumpekummer og avløp. Ved høye radonkonsentrasjoner kan det imidlertid være nødvendig med mer omfattende tiltak for å få konsentrasjonen under referanseverdien. I slike tilfeller kan det være aktuelt å installere et såkalt radonsug eller radonbrønn. Det trenger ikke nødvendigvis å være spesielt komplisert og har ofte god effekt. (Obs! Radon som kommer fra byggemateriale senkes derimot som regel med forbedret mekanisk ventilasjon.)

– Generelt sett har husene våre blitt stadig tettere og mer motstandsdyktige mot radon. Dessuten brukes ofte radonresistent byggemateriale og godt gjennomtenkte ventilasjonsløsninger. Uansett om man bor i et nytt eller gammelt hus med eller uten kjeller er rådet uansett å utføre en radonmåling. På den måten får man full kontroll og kan om nødvendig sette inn tiltak mot forhøyet radonnivå, avslutter Radonovas Karl Nilsson.

Les mer om radon og radonmåling på www.radonova.no.

Finnes radon kun i kjellerne våre?

Må man måle radon på hytta?

By Enebolig, Radonmåling No Comments

Det kommer inn mange spørsmål om radon til Nordens største radonlaboratorium Radonova. Et av de vanligste, er om man bør måle radon på hytta? Før vi går inn på den problemstillingen, er det viktig å påpeke at det viktigste er å måle radon i den boligen man bor fast i (der man oppholder seg over lengst tid). Det er viktig at radonnivået ligger under den nasjonale tiltaksgrensen 100 Bq/m3. Hvis det ikke gjør det, bør man gjennomføre tiltak for å senke radonnivået.

Eksempel på når det er aktuelt å måle radon på hytta

På hytta er det kanskje ikke like selvfølgelig å gjennomføre radonmåling, siden man som regel oppholder seg der i betydelig kortere tid enn i den permanente boligen. Men det kan likevel være flere gode grunner til å foreta en måling.

Her er noen eksempler på når det er viktig å måle radon på hytta:

  • Dersom hytta er yngre enn 5 år. Det stilles like strenge radonkrav til fritidsboliger som til helårsboliger i byggeforskriftene TEK10 og TEK17.
  • Dersom hytta ligger i det som kommunen har definert som et høyrisikoområde med hensyn til radon. Merk at svært høye radonverdier allerede ved kortere opphold kan gi like høy eksponering som i en permanent bolig med et radonnivå over 100 Bq/m3, som er gjeldende tiltaksgrense.
  • Dersom du oppholder deg mye på hytta i løpet av vinterhalvåret. Grunnen er at radonkonsentrasjonen er betydelig høyere i fyringssesongen enn om sommeren. Det skyldes at mer radonholdig luft fra grunnen siver inn når huset varmes opp.
  • Hvis du har fremtidige planer om å bo permanent i huset eller selge det som permanent bolig.

Enkelt å måle

Det er svært enkelt å gjennomføre en radonmåling. Du bestiller sporfilmer og plasserer dem ut i henhold til tydelige instruksjoner. Etter to måneder sender du filmene tilbake til radonlaboratoriet som deretter utarbeider en analyserapport. For å garantere en korrekt måleverdi er det viktig å bruke et akkreditert radonlaboratorium som Radonova.

Bestill radonmåling her

Må man måle radon på hytta?

Radonova møter økt etterspørsel med forsterket support

By Nyheter No Comments

Etterspørselen etter pålitelige radonmålinger og radoninstrumenter er stadig økende. Radonova har derfor styrket supportavdelingen med enda en ansatt, Erica Hall.

Erica forteller oss om en stimulerende jobb med mye kundekontakt og gode utviklingsmuligheter.

Kan du si litt om bakgrunnen din?

Jeg har en litt blandet bakgrunn hvis du ser på utdanning og arbeidserfaring. Jeg er utdannet innenfor hotell, reiseliv, finans og administrasjon. Når det gjelder jobbefaring, har jeg blant annet drevet egen bedrift, vært butikksjef og jobbet med ordrebehandling. I dag virker det som om det er en fordel å ha litt variert bakgrunn og mye erfaring med arbeid med mennesker. Uansett hvor jeg har jobbet så har nok det å yte god service og hjelp vært en rød tråd. Det har også hjulpet meg til å komme raskt inn i rollen min i Radonova.

«Stor frihet under ansvar»

Hva var det som tiltalte deg med Radonova?

Det virket som et seriøst selskap med gode visjoner og en virksomhet som i bunn og grunn handler om å bedre menneskers helse. Inntrykket mitt var og er at dette er en arbeidsplass der man kan vokse som menneske. Man får stor frihet under ansvar. Ønsker du å utvikle deg og fortsette videre i nye roller, har du alle muligheter.

Hva synes du om å jobbe med support?

Jeg liker spesielt godt å ha kontakt med kunder og bidra til at de blir fornøyde. Mange har lite eller ingen erfaring med radonmåling, og derfor må vi naturligvis gjøre det så enkelt og praktisk som mulig, uansett hvor mye eller lite erfaring kundene har.

På hvilken måte vil du si at arbeidet er stimulerende?

På den ene siden hender det ofte at du snakker med de samme kundene flere ganger. Det bidrar til økt engasjement og mer personlige kunderelasjoner. På den andre siden er jobben variert. Du vet aldri hva som skjer i løpet av en dag på support, noen ganger ringer telefonen konstant, andre ganger er det mye som må løses raskt. Det liker jeg godt. Jeg har også en del administrativt arbeid knyttet til måleinstrumentene våre, så det blir en god blanding.

«Enestående teamarbeid»

Er det noe som har vært vanskeligere enn du trodde på forhånd?

Det var jo ingen overraskelse akkurat, men det å lære seg et helt nytt område har ikke alltid vært lett. Det er en pågående prosess, men jeg bruker kunnskapen jeg har opparbeidet meg etter hvert som jeg kommer videre, og jeg tar også kurs som hjelper meg i hverdagen. Radonmåling er et område som krever mye faktakunnskap, og jeg synes det er fint å hele tiden lære nye ting. Så har jeg, som sagt, en fordel i og med at jeg har lang erfaring med kundekontakt. Hvis du ikke liker folk, spiller det ingen rolle hvor mye faktakunnskap du har. Spesielt ikke når du jobber med support.

Hva tenker du om Radonova som arbeidsplass?

Det føles som om vi er en god blanding av folk både når det gjelder alder og ulik bakgrunn, kunnskap og interesser. Det har vært lett å komme inn i gruppen, og nå føles det som om jeg har vært her lenger enn jeg faktisk har. Som nyansatt får du også god hjelp av kunnskapsrike kolleger som har jobbet her lenger. Dette er et utpreget teamarbeid som styrkes ved at vi stadig påtar oss roller som ligger utenfor våre vanlige arbeidsoppgaver. I sin tur gir dette god oversikt og gjør det lettere å forstå hele arbeidsflyten og prosessene våre. Som supportmedarbeider bidrar det også til at jeg kan svare umiddelbart på en rekke spørsmål fra kundene.

Erica hall

Rekordstort interesse for den europeiske radonuken

By Nyheter No Comments

Interessen for årets utgave av «European Radon Week» er svært stor. Årets konferanse arrangeres i Wien 24.–28. februar og har vært utsolgt en god stund. Bak arrangementet står European Radon Association (ERA), EU-kommisjonen og Europas største radonprosjekt MetroRADON.

Årets program omfatter blant annet presentasjoner av de studiene innenfor MetroRADON som har vært gjennomført til nå. Deltakerne kan også høre om hvordan innføringen av det nye direktivet EURATOM BSS har gått i de enkelte europeiske landene.

– Konferansen i Wien er utvilsomt en av de viktigste som gjennomføres i år. Her samles europeiske forskere, myndigheter og bedrifter for å utveksle erfaringer og dele kunnskap. Konferansen er også viktig på den måten at den hjelper de ulike aktørene med å identifisere hvilke områder som krever ytterligere forskning og studier. Arrangementet bidrar også til å utvikle og innføre felles målemetoder og standarder innenfor radonmåling, kommenterer Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva, sekretær i ERA.

– Som verdens ledende radonlaboratorium vil Radonova fortsette å være en aktiv del av det internasjonale arbeidet mot den helsefarlige eksponeringen for radon. Gjennom å dele kunnskap og erfaring fra en rekke ulike land vill vi ikke minst bidra til å sikre kvaliteten ved måling og analyse av radon, sier Karl Nilsson, adm.dir ved Radonova Laboratories.

På konferansen vil det bli presentert en rekke forskningsprosjekter og nye løsninger som skal kunne redusere de skadelige effektene av radon. Radonova vil blant annet presentere arbeidet med å kommunisere risikoene ved radon i Norge.

Mer informasjon om European Radon Week 2020 finnes her»

For mer informasjon om radon og radonmåling se www.radonova.no

Rekordstort interesse for den europeiske radonuken

Valideringstest: Radonova får høy karakter av PHE

By Nyheter No Comments

Radonova Laboratories har ved en valideringstest utført av den statlige, engelske folkehelsemyndigheten PHE (Public Health England) fått svært gode resultater. Den siste valideringstesten innebærer at Radonova for andre gang på kort tid får svært gode resultater på tester utført av PHE.

PHEs valideringstester viser, på samme måte som tidligere gjennomførte, sammenlignbare tester, at Radonova har små avvik fra aktuell referanseverdi. I den siste testen hadde Radonova i samtlige fem tilfeller avvik på mindre enn 4,7 prosent fra aktuell referanseverdi.

Den aktuelle testen innebærer at sporfilmer eksponeres for ulike nivåer av radon. Deretter sammenlignes resultatene med de offisielle referanseverdiene som angis av PHE.

– Det føles selvsagt veldig godt å kunne følge opp og vise til gode testresultater også ved en valideringstest. PHE stiller gjennomgående svært strenge krav til pålitelighet og funksjon. Det er spesielt gledelig at en høyt ansett, uavhengig part for andre gang på mindre enn et år bekrefter at våre sporfilmer og målemetoder holder en høy og jevn kvalitet, sier radonspesialist Tryggve Rönnqvist i Radonova Laboratories.

I testen ble sporfilmene utsatt for en eksponering i området 177–2526 kBqh/m3.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som trenger inn fra byggegrunnen, og i noen tilfeller kommer fra byggematerialet. Avhengig av grunnen under huset og typen byggkonstruksjon kan det oppstå skadelige, høye konsentrasjoner av radon. Radon er en helserisiko som nest etter røyking er den vanligste årsaken til lungekreft. Globalt regner man at 230 000 mennesker rammes av lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering for radon.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO, skyldes 3–14 % av alle tilfeller av lungekreft radon, avhengig av hvor man bor. WHO anbefaler en grenseverdi for radonnivå på 100 Bq/m3.

Valideringstest: Radonova får høy karakter av PHE

Seks trinn for et radonfritt miljø

By Arbeidsplass, Radonmåling No Comments

Arbeidsgiveren har ansvar for at innemiljøet på arbeidsplassen er tilfredsstillende og ikke helsefarlig. Dermed er det også arbeidsgiveren som plikter å sørge for at det ikke er for mye radon i inneluften. Her følger seks trinn for å få et radonfritt arbeidsmiljø.

Trinn 1 – Langtidsmåling av radon

Innledningsvis bør man gjennomføre en langtidsmåling med sporfilm i 2 måneder. På den måten kommer man frem til en årsmiddelverdi. Arbeidstilsynet henviser til tiltaksgrensen på 100 Bq/m³ fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet). Her kan du lese om hvordan man måler radon på en arbeidsplass, og hvorfor du skal velge et akkreditert laboratorium.

Trinn 2 – Radonmåling på arbeidsplass

Dersom den innledende langtidsmålingen viser at det finnes områder på arbeidsplassen som overstiger et radonnivå på 100 Bq/m3, bør man foreta oppfølgende målinger innenfor normal arbeidstid. Dette for å få en vurdering av hvilke radonkonsentrasjoner personalet utsettes for i arbeidstiden samt få et bedre underlag for hvordan man eventuelt kan redusere radonnivået. Denne typen måling kan enten gjøres med instrumenter som logger radonnivået i spesifikke tidsintervaller eller med spesielt utformede sporfilmer. Les mer om de ulike metodene her.

Trinn 3 – Tiltak

Hvis det viser seg at det må gjennomføres radonreduserende tiltak, anbefaler vi å ta kontakt med en kvalifisert radonkonsulent som går gjennom måleresultatene og deretter foreslår ett eller flere tiltak for å senke radonnivået. På Norsk Radonforenings hjemmeside finner dere konsulenter som kan hjelpe.

Trinn 4 – Oppfølgingsmåling

Etter gjennomførte tiltak må det foretas oppfølgingsmålinger for å kontrollere hvor effektive tiltakene er, og at grenseverdien på 100 Bq/m3 ikke overstiges. I disse tilfellene anbefaler vi at man foretar en ny måling i arbeidstiden, slik det er beskrevet i trinn 2 ovenfor, og gjennomfører en ny langtidsmåling som beskrevet i trinn 1. Dette for å få en aktuell årsmiddelverdi på radonnivået.

Trinn 5 – Personbåren radonmåler

På enkelte arbeidsplasser kan man av ulke årsaker ikke redusere radonnivået under referanseverdien på 100 Bq/m3. I slike tilfeller må man gjøre en vurdering av hvilke nivåer personalet er utsatt for i løpet av den tiden de arbeider. Det kan gjøres ved å måle i arbeidstiden som beskrevet i trinn 2. Et annet alternativ er å la personalet bære radonmålere for å beregne den enkeltes radoneksponering. Her kan du lese mer om hvordan en slik persondosemåling foregår.

Trinn 6 – Radonfritt miljø

Det er godt kartlagt hvor farlig radon er. Radon er nest etter røyking den vanligste årsaken til at mennesker får lungekreft. I Norge anslår DSA at 300 mennesker rammes av lungekreft på grunn av radon hvert år. Det er derfor svært viktig å holde radonnivået så lavt som mulig, jo lavere desto bedre. Ved å følge de ulike trinnene ovenfor kan dere minimere radonnivået og sikre arbeidsmiljøet for de ansatte i virksomheten. I tillegg til å måle på arbeidsplassen er det også viktig at de ansatte måler i egen bolig.

Radonova lanserer ROBIN2 – profesjonell radonsensor med svært høy følsomhet

By Nyheter, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories lanserer nå radonsensoren ROBIN2. Den nyeste versjonen er dobbelt så følsom som forgjengeren og har en nyutviklet responsfunksjon for optimal reaksjon på raske endringer i radonnivået.

ROBIN2 er en profesjonell radonsensor for fast installasjon i smarte hjem, radonovervåking, radonevakuering eller montering i luftbehandlingsaggregater og fraluftsvifter. Radonsensoren kobles enkelt til regulator, sentralenhet, datalogger, viftereguleringssystemer eller PLC. Sensoren fås i forskjellige varianter.

Gjennom den nye responsfunksjonen får man bedre tilpasning til tidsvariasjonene i radonkonsentrasjonen. Dette skyldes den økte følsomheten som reduserer feil ved lavere konsentrasjoner der man ellers er begrenset av en dårligere statistikk fordi pulshastigheten blir lav. ROBIN2 har et nyutviklet moderkort som er bedre isolert og mer motstandsdyktig overfor værpåvirkning. ROBIN2 leveres i en basisversjon for innendørs bruk og en gruveversjon. Gruveversjonen har ytterligere en beskyttelse mot støv og fuktighet og er optimert for underjordiske målinger. ROBIN2 leveres fra og med desember 2019.

– Jeg er stolt over at Radonova har lykkes med å forbedre ROBIN, som var den første radonsensoren på markedet allerede i 2016. ROBIN2 er klart markedsledende takket være den nye funksjonaliteten, ikke minst med tanke på responsfunksjon og stabilitet, sier Dag Sedin, som er seniorrådgiver hos Radonova, og som også var med da den første versjonen ble lansert.

Kort om ROBIN2

ROBIN2 måler radonkonsentrasjonen i Bq/m³ og gir et analogt utsignal på 1-10V, proporsjonalt med mengden radon i luften. ROBIN2 har forbedret følsomhet enn ROBIN siden målekammeret er større og mer effektivt. Utsignalet er også mer stabilt og mer følsomt for den reelle variasjonen i radonkonsentrasjon. Om ønskelig kan måleområde defineres av kunden. Radonsensoren er beskyttet mot elektromagnetiske forstyrrelser og kan kobles til tyristorregulator. Sensoren kan monteres uavhengig av retning og kan installeres fast i rommiljø, ventilasjonssjakt eller luftbehandlingsaggregat. Gruveversjonen har forsterket fuktbeskyttelse og er bygget for underjordisk miljø.

Tåler montering i laminær og turbulent luftstrøm

Høy følsomhet for å gi god tidsoppløsning

Stor fleksibilitet og mulighet for å tilpasse radonsensoren for OEM

For mer informasjon om ROBIN2 se https://radoninstrument.com/produkt/robin/

ROBIN2

Radonova fortsetter å ekspandere internasjonalt – starter virksomhet i Polen

By Nyheter No Comments

Radonova har ansatt Zuzanna Podgórska som ansvarlig for selskapets nystartede virksomhet i Polen. Ved å rekruttere Zuzanna følger Radonova strategien med å rekruttere lokale radoneksperter for enkelte markeder. Som flere andre land har Polen innført nya nasjonale regler som en følge av EURATOM-direktivet BSS 59/2013. Det gjør i sin tur at etterspørselen etter pålitelige og smidige radonmålinger forventes å øke.

Med Zuzanna Podgórska får Radonova bedre mulighet til å bearbeide det voksende polske markedet for måling og analyse av radon. Satsingen i Polen innebærer at Radonova vokser videre på et globalt marked med stadig strengere krav til håndtering av radon i hjem og på arbeidsplasser.

– Med nye lover og regler tar Polen et viktig skritt mot økt kunnskap om de helseskadelige effektene av radon. Samtidig er det langt igjen til radonmåling har blitt en naturlig del av det forebyggende arbeidet med radon. Min oppgave blir nå å bidra til økt kunnskap og sikre at flere kan dra nytte av Radonovas verdensledende tjenester og produkter innenfor måling og analyse av radon, kommenterer Zuzanna Podgórska.

– Vi ser fra tidligere etableringer hvor viktig det er med lokalt nærvær. Selv om det er mange faktorer som ikke skiller seg nevneverdig fra hverandre når det gjelder selve måle- og analyseprosessen, er hvert marked fremdeles unikt. Det kreves god kunnskap om lokale forhold for at man skal lykkes. Zuzanna har en solid bakgrunn og erfaring som gir oss et tydeligere og bedre nærvær når vi nå vil styrke vår posisjon i Polen, kommenterer Karl Nilsson, adm.dir. i Radonova Laboratories.

Rasjonelle prosesser, service og kvalitet avgjørende

– For å lykkes på det polske markedet kreves det at man kan tilby høy kvalitet i alle ledd. Radonova er sertifisert i henhold til ISO 17025 og er den eneste aktøren som tilbyr en nettjeneste, Radonline, som forenkler radonmåling og analyse. Jeg er overbevist om at Radonovas produkter og tjenester har alle muligheter til å bli en suksess også i mitt hjemland, Polen, avslutter Zuzanna.

Zuzanna Podgórska har en magistergrad fra Det tekniske universitet i Warszawa, der hun blant annet har studert passive radonbokser. Zuzanna har i flere år arbeidet som spesialist ved Polens sentrallaboratorium for strålevern. Hun arbeider også med en avhandling om geologisk kartlegging av radon.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som trenger inn fra byggegrunnen, og i noen tilfeller kommer fra byggematerialet. Avhengig av grunnen under huset og typen byggkonstruksjon kan det oppstå skadelige, høye konsentrasjoner av radon. Radon er en helserisiko som nest etter røyking er den vanligste årsaken til lungekreft. Globalt regner man at 230 000 mennesker rammes av lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering for radon.
Ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO, skyldes 3–14 % av alle tilfeller av lungekreft radon, avhengig av hvor man bor. WHO anbefaler en grenseverdi for radonnivå på 100 Bq/m3.

Zuzanna Podgórska

Radtrak² – verdens vanligste sporfilm for langtidsmåling av radon

By Radonmåling No Comments

Med over fire millioner solgte enheter er Radtrak² den mest brukte sporfilmen for å få en pålitelig årsmiddelverdi av radonnivået i boliger og på arbeidsplasser.

Enkel konstruksjon

Radonboks, radonpuck, detektor, boks, dosimeter – kjært barn har mange navn. Selve enheten er samtidig enkel i konstruksjonen. Den består av et lokk og en bunn av plast samt en gjennomskinnelig plastfilm av materialet C39 som plasseres midt i sporfilmen. I forbindelse med målingen lekker luften inn gjennom en veldig liten spalte mellom lokk og bunn. Når radongassen deretter brytes ned i luften til radondøtre skapes radioaktive alfapartikler. Når disse treffer den gjennomskinnelige plastfilmen, dannes det spor i filmen. Etter avsluttet måleperiode kan antallet spor relateres til radonnivået.

Miljøvennlig og robust teknologi

Ettersom konstruksjonen er i plast og det ikke finnes noen bevegelige deler, går sporfilmen sjelden i stykker. Radtrak² kan brukes i svært krevende miljøer og blir ikke ødelagt hvis man for eksempel mister den på gulvet. Det er rett og slett veldig vanskelig å mislykkes med en måling når man bruker Radtrak². Så lenge man er nøye med å angi start- og stopptid samt bruker et akkreditert laboratorium, får man et pålitelig analyseresultat. Radonovas laboratorium gjenbruker alltid toppen og lokket på sporfilmen. Det sparer både miljø og kostnader. Det eneste som ikke brukes på nytt er den gjennomskinnelige plastfilmen som analyseres.

Plastfilmen og analysen avgjørende

Ved analysen av den gjennomskinnelige plastfilmen (C39) stilles det høye krav. Dels må plasten som brukes være svært ren, noe som stiller høye krav til produksjonen. Renheten er nødvendig for å kunne analysere antall spor i filmen på korrekt måte. Man må også ta hensyn til hvor mye radongass plastfilmen har vært utsatt for før den plasseres og forsegles i detektoren. Likeledes er det nødvendig å forstå hvor mye radongass plastfilmen eksponeres for i forbindelse med at sporfilmen sendes tilbake til laboratoriet. Gjennom nøye styrte prosesser kalibrerer man de ulike plastfilmene man bruker mot en kjent radonkilde. Hvis man ikke har godt etablerte rutiner, er det stor risiko for å gjøre feil. Derfor skal man alltid kjøpe sporfilmer fra et ISO 17025-sertifisert laboratorium som Radonova. Her kontrolleres kvaliteten kontinuerlig, og du kan være trygg på at radonmålingen blir korrekt.

Hvorfor skal man måle radon?

I verden dør cirka 230 000 personer hvert år av lungekreft forårsaket av radon. Radongassen er en del av nedbrytningskjeden til grunnstoffet uran. Siden uran finnes på veldig mange steder i jordskorpen finner man radon nesten over alt. Spesielt hardt rammet er områder med mye fjell og/eller områder med kjølig klima. Det siste skyldes at radongassnivåene som regel kan bli høye i isolerte hus som varmes opp. For å vite radonnivået der man bor bør man alltid måle.

De fleste land i verden krever målinger som gir en årsmiddelverdi, noe som vanligvis innebærer at radonboksen skal måle lenger enn tre måneder.

måling av radon

Rapidos: verdens sikreste film for korttidsmåling av radon fyller 20 år.

By Enebolig, Radonmåling No Comments

Radonova har nå levert sporfilmer av typen Rapidos i 20 år. Rapidos er produsert i omtrent 250 000 eksemplarer og brukes først og fremst til korttidsmålinger i 7 til 10 dager.

En korttidsmåling gir en god indikasjon på radonnivået i boliger eller på arbeidsplasser. Vanligvis brukes metoden når man ikke har tid til å foreta en langtidsmåling for å få en årsmiddelverdi. Til det kreves en måleperiode på minst to måneder.

Stor nøyaktighet sammenlignet med andre sporfilmer.

Det finnes mange typer sporfilmer til korttidsmåling. Men ingen er like pålitelig som Rapidos.
– Rapidos fortsetter å være unik, ikke minst på grunn av det store målevolumet for deteksjon og den rene, gjennomskinnelige plastfilmen som er plassert inne i detektoren. Etter en rekke tester og 20 års bruk av kunder i nesten hele verden vet vi at Rapidos ligger i teten når det gjelder pålitelige korttidsmålinger av radon, kommenterer Karl Nilsson, adm.dir. i Radonova Laboratories.

Rapidos består av et lokk og en bunn i plast med en glipe som slipper inn den luften som skal måles. Radioaktive alfapartikler som er oppstått fra nedbrytning av radongassen setter spor i den gjennomskinnelige plastfilmen som er laget av CR39. For å få en nøyaktig måling er det helt avgjørende at man får nok spor på filmen som deretter skal analyseres, spesielt med tanke på den korte måletiden. Med et stort målevolum får man nok spor.
– Det finnes flere leverandører som bruker samme type film til både langtids- og korttidsmålinger, men det gir ikke stor nok nøyaktighet. Det skyldes at denne typen sporfilm har for lite målevolum for langtidsmålinger, fortsetter Karl Nilsson.

Rapidos perfekt å bruke ved salg og kjøp av hus

Rapidos brukes først og fremst i forbindelse med salg eller kjøp av hus eller eiendom. I forbindelse med handelen har man ofte ikke tid til å vente på langtidsmålingen av radon (som normalt tar tre måneder). Ved hjelp av Rapidos og en korttidsmåling får man imidlertid en svært god indikasjon på radonnivået. Det gir som regel tilstrekkelig grunnlag for å ta en beslutning om hvorvidt det er behov for radontiltak.

Hvorfor måle radon?

Nest etter røyking er radon det stoffet som forårsaker flest lungekrefttilfeller i verden. Lungekreft er en av de kreftformene som har høyst dødelighet. Kun 20 prosent av de rammede overlever fem år etter å ha blitt diagnostisert med lungekreft. Derfor er det viktig å ha kontroll på radonnivået og sørge for at det ikke overstiger gjeldende nasjonale grenseverdier, både i boligen og på arbeidsplassen. Grenseverdien varierer mellom ulike land. Hvis man bestiller en radonmåling av Radonova, vil det gå tydelig frem hvilken grenseverdi som gjelder i det aktuelle landet.

Rapidos

Kalkulator forenkler radonmåling på arbeidsplassen.

By Arbeidsplass, Radonmåling No Comments

I forbindelse med at målesesongen er i gang lanserer Radonova en ny kalkulator. Den gjør det enklere å beregne hvor mange sporfilmer som kreves for å måle radon på arbeidsplasser. Arbeidstilsynet i Norge har slått fast at det er arbeidsgivers ansvar å kartlegge radoneksponeringen for sine ansatte.

Vellykket lansering ga mersmak.

Radonova har utviklet en brukervennlig nettløsning for å dekke etterspørselen etter smidige målinger på arbeidsplassen. På den måten får man nå raskt svar på hvor mange radonsporfilmer som trengs for å gjennomføre en korrekt måling.

– Den første kalkulatoren vi utviklet regner ut hvor mange sporfilmer som trengs for å måle radon i boligblokker. Resultatet ble en suksess som har spart tid og forenklet arbeidet både for kundene våre og oss selv. Derfor vil vi tilby en tilsvarende løsning for måling på arbeidsplasser, kommenterer Karl Nilsson, adm.dir. i Radonova Laboratories.

Riktig metodebeskrivelse sikrer korrekt måling

Det som avgjør hvor mange sporfilmer som skal plasseres ut og hvor de skal plasseres er en såkalt metodebeskrivelse for måling av radon på arbeidsplasser. Utformingen av beskrivelsen kan variere fra land til land. For å forenkle har Radonova valgt å basere kalkulatoren sin på den metodebeskrivelsen IRMA (International Radon Measurement Association) bruker. Den er etablert som internasjonal standard og sikrer at man opptrer i tråd med såvel nåværende som kommende nasjonale metodebeskrivelser.

Det lønner seg å gjøre det riktig fra starten av.

Teknisk sjef i Radonova, Tryggve Rönnqvist, har vært med på å utarbeide IRMAs metodebeskrivelse. Siden Radonova jobber i hele verden har han god oversikt når det gjelder ulike metodebeskrivelser. Han kommenterer:

– Vår erfaring er at kundene ikke vil gjøre supplerende målinger når man oppdager problemer. I stedet vil de som regel at alle målinger gjennomføres med en gang. Derfor er rådet å bruke tilstrekkelig med sporfilmer for å oppdage eventuelle problemer. På den måten får man også en bedre forståelse for situasjonen dersom man oppdager forhøyede verdier. Men tanke på at vi nå har statistikk som viser at for eksempel 20 prosent av svenske arbeidsplasser har forhøyede årsmiddelverdier av radon er det enda viktigere å følge en metodebeskrivelse som bidrar til en så tydelig og korrekt radonmåling som mulig.

– Følger man IRMAs metodebeskrivelse kan man være sikker på å oppfylle de nasjonale kravene uansett land. Derfor har vi valgt å utvikle kalkulatoren basert på retningslinjene fra IRMA.

Den nye kalkulatorene er tilgjengelig som webapplikasjon på Radonovas hjemmeside.

Presentasjon av MARKUS 10 – instrument til måling av radon i jord

By Nyheter No Comments

Radonova kjøpte tidligere i år Gammadatas instrument for radonmåling. Blant de instrumentene som har gjort Radonovas produktportefølje enda sterkere finner man MARKUS 10, et svært brukervennlig presisjonsinstrument som brukes til å fastslå radoninnholdet i jord. Det innebærer at det batteridrevne instrumentet er utviklet med spesielt fokus på enkelhet og pålitelighet. Her følger en presentasjon av jordradonmåleren MARKUS 10:

MARKUS 10 – oversiktlig betjening

MARKUS 10 0g den hule målesonden skal festes i bakken. Deretter startes målingen med et enkelt knappetrykk. Etter det pumpes jordluften gjennom sonden og inn i et målekammer som detekterer radondøtre (dvs. ladede isotoper som dannes ved nedbrytingen av radongass og er festet til partikler og aerosoler). Deretter vises resultatet av målingen i displayet etter 820 sekunder. For å hindre at det kommer vann inn i målekammeret, er instrumentet beskyttet med en vannlås.

Beskrivelse av måleprosessen

I den innledende målefasen pumpes jordluft opp gjennom et sonderør inn i målekammeret. Pumpetiden (ca. 30 sekunder) sikrer at kammeret fylles med jordgass. Dersom trykket i røret faller under en gitt verdi, stanser en trykksensor pumpen. Hvis det skjer, starter pumpen igjen når trykket stiger. Det innebærer at pumpens kjøretid alltid er den samme. På den måten blir resultatet at det alltid måles et fastsatt luftvolum.

Etter pumpefasen påbegynnes målefasen. Da aktiveres detektoren, og spenningen til målekammeret slås på. Deretter driver et elektrisk felt i kammeret de ladede radondøtrene mot detektoren. Deretter registrerer detektoren alfastrålingen fra radondøtrene. Detektorpulsene forsterkes og filtreres i en kanalanalysator som kun måler pulser fra den kortlevde radondatterisotopen polonium 218. Som en følge av det elimineres de desintegrasjonsrestene som kommer fra polonium 214 som har ca. 10 ganger lengre halveringstid og som ellers blir værende med en forstyrrende bakgrunn i flere timer. Deretter beregnes radoninnholdet ut fra antall detekterte polonium 218-desintegrasjonsrester, og resultatet vises i klartekst på instrumentets display (kBq/m3 radongassaktivitet). Legg også merke til at displayet blinker i målefasen og går over til fast lys når målingen er avsluttet.

Ettersom instrumentet bare teller pulser fra den kortlevde nukliden polonium 218, kan en ny måling påbegynnes allerede etter 18 minutter. Etter den tiden vil aktiviteten fra den tidligere målingen ha avtatt tilstrekkelig til at den nye målingen ikke påvirkes.

MARKUS 10 leveres med tilbehør i en feltmessig instrumentveske. Den inneholder også lader, vannlås, håndtak, slagnakke, fastnøkkel til sonderør og utskiftbar spiss.

MARKUS 10 – tekniske spesifikasjoner:

Pumpekapasitet: 1,8 l/min
Effektiv pumpetid: 30 s
Nedre trykkgrense: 0,95 Atm
Type detektor: Passivated Implanted Planar Silicon (PIPS™) Detector
Aktivt detektorområde: 100 mm²
Vindustykkelse: 200 um
Energioppløsning for detektor: <16 keV (i vakuum)
Batterikapasitet: Ca. 70 målinger
Batteritype: Bly
Ladetid: 8 timer
Målenøyaktighet: 10 % ved 50 kBq/m³ (1350 pCi/l)
Måletid: Vanligvis 12 minutter
Måleområde: 1–199 kBq/m³
Mål: 220 x 122 x 80 mm (L x H x D)
Vekt: 3 kg

Markus-10

Radonova gjør radon- og thorondetektoren RAD7 tilgjengelig for europeiske kunder

By Nyheter No Comments

Radonova Laboratories og amerikanske Durridge har inngått forhandleravtale. Den nye avtalen innebærer at Radonova kommer til å selge Durridge radon- og thorondetektor RAD7 på det europeiske markedet. Hittil er det solgt mer enn 5 000 enheter av RAD7 på seks kontinenter. Instrumentet er også blitt en standard innenfor det globale vitenskapelige akademiet, inkludert omtaler i mer enn 2 500 forskningsartikler.

– Partnerskapet med Radonova er en viktig del av vår globale strategi. Vi er overbevist om at Radonovas utmerkede rykte, kunnskap og salgsteam kommer til å øke Durridges eksponering på det europeiske markedet betraktelig. For kunder som trenger et radon- og thoroninstrument er RAD7 en kostnadseffektiv løsning. Uansett bruk tilbyr den samtidig svært avanserte måleprestasjoner, kommenterer Carlos Bielicki, salgssjef i Durridge.

Supplement til ATMOS

– Durridge RAD7 er et utmerket supplement til vår egen radonsniffer ATMOS. RAD7 bygger på en annen teknikk og gjør det mulig å detektere både thoron- og radongass. Ut fra det aspektet og basert på RAD7s track record er dette en svært viktig avtale som gjør vår eksisterende produktportefølje enda sterkere, sier Karl Nilsson, adm. dir. for Radonova Laboratories.

– Min erfaring er at RAD7 er et svært pålitelig og anvendelig verktøy. Evnen til å måle både thoron- og radongass er spesielt viktig i visse sammenhenger. Thorongass har en halveringstid på ett minutt, der RAD7 muliggjør målinger for å oppdage om kilden har direkte kontakt med jordluften, som så mange ganger også er kilden til radon. Det er også et svært effektivt instrument ved måling av radonnivåer i lokaler der ventilasjonen varierer over tid. Instrumentet har dessuten en rekke anvendelig tilbehør til måling i vann og grunn, sier Dag Sedin, Senior Advisor hos Radonova Laboratories.

RAD7 brukes i en rekke ulike sammenhenger i Nord-Amerika. Blant annet benytter geologer instrumentet til å måle radon som en miljøsporer ved interaksjon mellom grunnvann og overflatevann. Til disse prosjektene benyttes RAD7 sammen med RAD H2O eller RAD AQUA, som begge er tilbehør til måling av radon i vann.

For mer informasjon, kontakt Karl Nilsson, adm. dir. Radonova Laboratories AB.

Telefon: +46(0)70-639 01 31, E-post: karl.nilsson@radonova.com

For mer informasjon om radon og radonmåling, gå inn på www.radonova.no

For mer informasjon om Durridge, gå inn på www.durridge.com

Rad7

AARST: Radonova deltar ved verdens største radonevent

By Nyheter No Comments

Radonova deltok i midten av september ved «2019 International Radon Symposium and Trade Show». Det var 33. utgave av arrangementet som i år ble gjennomført i Denver, arrangert av American Association of Radon Scientists and Technicians (AARST).

2019s «International Radon Symposium and Trade Show» er det største arrangementet i sitt slag og samlet hundrevis av deltakere fra hele verden. Til stede var så vel forskere og myndighetsrepresentanter som leverandører og bransjeeksperter. Radonova var representert av medarbeidere både fra USA og Europa.

Det er viktig å se bakover for å forstå utviklingen fremover

Hovedforedraget ble holdt av Dr Jonathan Samet, lege og professor ved Colorado School of Public Health. Dr Samet ga blant annet et interessant tilbakeblikk på historien inklusive en del kontroversielle spørsmål som har preget radonspørsmålet opp gjennom årene.

– I takt med at forskningen er kommet stadig lenger og det vitenskapelige belegget for radonets helserisiko er blitt enda mer tydelig, går det an å arbeide mer konstruktivt og forebyggende med spørsmål vedrørende radon. Derfor er det som ofte også viktig å forstå sin historie for å kunne se forover. AARST er et viktig arrangement som gjør oss enda mer motivert til å kunne fortsette å ta en aktiv del i den globale kampen mot radon og dets helsefarer, kommenterer Karl Nilsson, adm. dir. for Radonova Laboratories.

Mer informasjon om radon og radonmåling er å finne her»

AARST 2

Odd Magne Solheim blir ansvarlig for Radonovas satsing i Norge

By Nyheter No Comments

Radonova Laboratories har ansatt Odd Magne Solheim som ansvarlig for selskapets ekspansjon i Norge. Med Odd Magne Solheim får Radonova en egen lokal representant på det norske markedet for måling og analyse av radon. Satsingen i Norge inngår i Radonovas arbeid for å vokse på et internasjonalt marked med stadig strengere krav til radonhåndtering i hjem og på arbeidsplasser.

Ny nasjonal radonstrategi

Norge har nettopp innført en nasjonal radonstrategi og har i dag et regelverk som gjør at behovet for radonmåling i boliger og på arbeidsplasser øker.

– I Radonova arbeider vi alltid for å ha en lokal forankring i de landene vi har virksomhet i. Med Odd Magne som en del av teamet får vi nå bedre forutsetninger for å være aktivt til stede også i Norge. Odd Magne har solid erfaring innen spørsmål som gjelder radon og radonmåling. Han blir en viktig ressurs som gjør at vi nå kan tilby nye og gamle kunder enda bedre service i Norge, sier Karl Nilsson, adm. direktør for Radonova Laboratories.

– I den siste tiden har kunnskapen om radon økt i Norge. DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) har gjort en omfattende informasjonsinnsats som nå gir resultater i form av økt bevissthet og et økt antall radonmålinger. Som verdens ledende radonlaboratorium vil Radonova være en aktiv del av denne utviklingen, sier Odd Magne Solheim.

– Jeg har samarbeidet med Radonova i mange år og vet at de har svært høy kompetanse og kan tilby markedets raskeste leverings- og analysetider. De har dessuten en selskapskultur som jeg liker. Jeg gleder meg virkelig til å ha ansvar for selskapets utvikling og virksomhet i Norge, avslutter Odd Magne.

Odd Magne Solheim har cirka 20 års erfaring med radonmåling, rådgivning og produktutvikling, blant annet ved Norges byggforskningsinstitutt. Odd Magne er utdannet ingeniør med fokus på ventilasjon og inneklima.

Radonovas norske kontor ligger i Brandbu på Hadeland, cirka en times biltur nord for Oslo.

Mer informasjon om radon og radonmåling finnes her»

Odd-Magne-Solheim

Radonova inngår samarbeidsavtale med danske RadonHuset

By Nyheter No Comments

Radonova Laboratories har inngått ny avtale med Danmarks ledene aktør innen radonmåling – RadonHuset. Avtalen innebærer at Radonova leverer sporfilmer til RadonHusets kunder. RadonHuset blir samtidig Radonovas representant i Danmark. I det inngår å være returknutepunkt for samtlige sporfilmer som kommer fra danske kunder samt å tilby support til Radonovas danske kunder.

Det danske markedet for radonmålinger har i flere år hatt stor vekst. Mens det viktigste markedet tidligere var målinger i private villaer, er det nå stor etterspørsel fra kommuner som vil gjennomføre radonmålinger i for eksempel skoler og offentlige lokaler. Landet står også foran ytterligere satsinger på området. En ny, grønnere regjering forventes også å bidra til økt fokus og enda større etterspørsel etter radonmålinger.

Radon høyt på agendaen

? Fremdeles har majoriteten av danske husholdninger ikke gjennomført radonmåling. Flere store stiftelser, myndigheter og Byggforskningsinstitutet (SBi) kommer også til å jobbe aktivt med radonspørsmålet. Derfor er vi overbevist om at radonmåling vil fortsette å være høyaktuelt i Danmark, og at det er behov for en kvalifisert partner som kan tilby høyeste kvalitet og korte analysetider, kommenterer Bjarke Jacobsen, adm.dir. i RadonHuset.

? Sammen med RadonHusets lokalkunnskap og salgskanaler blir vi og Radonova et særdeles sterkt team. Radonova har allerede vist at de ligger i absolutt forkant innen radonmålinger. Nå ser vi frem til et tett og fortsatt godt samarbeid, fortsetter Bjarke Jacobsen.

? Markedet for radonmålinger er på mange måter internasjonalt. Ved å inngå avtale med RadonHuset fortsetter vi å arbeide med den uttalte strategien om å vokse på det globale markedet, der etterspørselen etter sikre radonmålinger bare kommer til å øke. Selv om det danske markedet ikke er så stort, er det viktig og har gode forutsetninger for vekst. Vårt innledende arbeid viser at RadonHuset er en svært kvalifisert og godt etablert, lokal partner. Dessuten matcher og utfyller de vårt eget tilbud innen radonmåling veldig godt, sier adm.dir i Radonova Laboratories, Karl Nilsson.

Radonova Laboratories har fra før samarbeidspartnere i Finland, Norge, Polen, Tyskland, England, USA, Australia, Sveits, Canada, Frankrike, Spania og Portugal.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som trenger inn fra byggegrunnen, og i noen tilfeller kommer fra byggematerialet. Avhengig av grunnen under huset og typen byggkonstruksjon kan det oppstå skadelige, høye konsentrasjoner av radon. Radon er en helserisiko som nest etter røyking er den vanligste årsaken til lungekreft. Globalt regner man at 230 000 mennesker rammes av lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering for radon.

Radonova inngår samarbeidsavtale med danske RadonHuset

Kickoff: Radonova drar i gang målesesongen i nord-Spania.

By Nyheter No Comments

I månedsskiftet august/september samlet Radonova sitt globale team for kickoff ved den spanske Atlanterhavskysten. Det ble noen solrike og intensive dager i og omkring Santander med kunnskapsutveksling, studiebesøk og teambuilding. 

– Det har vært fantastisk lærerikt å samle hele teamet på denne måten. Sammen har vi kunnet se fremover og planlegge for den kommende radonmålingsesongen. Men vi har også oppsummert året som har gått og utvekslet erfaringer. De siste 12 månedene har antagelig vært de mest intensive siden Radonova startet midt på 80-tallet. Det gjør at det kjennes spesielt viktig med et kickoff der vi kan trekke pusten og reflektere sammen, sier Karl Nilsson, adm.dir. i Radonova Laboratories.

Oppkjøp og rekruttering står i forhold til økt etterspørsel.

– I løpet av året som har gått har vi kjøpt opp virksomheter og kjøpt inn instrumenter som har gjort tilbudet og produktporteføljen vår enda sterkere. For å møte den økte etterspørselen etter tjenestene våre har vi også rekruttert flere nye, motiverte og kunnskapsrike medarbeidere. Det gjør at vi kan holde tritt med utviklingen, der stadig flere land setter radonspørsmålet høyt på agendaen. Ser vi oss tilbake, klarte vi også ny rekord i mai måned. Da analyserte Radonova nesten 30 000 detektorer på en uke. Det gir selvsagt mersmak når vi nå går inn i en ny målesesong, sier Karl Nilsson.

Samling om et felles mål

Samtidig som Radonovas virksomhet i stor grad bygger på og dreier seg om teknologi, analyse, support og prosesser, koker arbeidet alltid ned til at så få mennesker som mulig skal få lungekreft på grunn av radon.
– Under kickoffet vårt var det fantastisk å se kollegenes engasjement i det overgripende spørsmålet om menneskers helse. Når man så konkret kan bidra til å redusere antallet mennesker som får en alvorlig sykdom, blir det naturlig nok en sterk drivkraft og noe som sveiser medarbeiderne våre sammen, fortsetter Karl Nilsson.

Studiebesøk på programmet

Som en del av Radonovas kickoff inngikk et besøk på Facultad de Medicina og Laruc, som ledes av professor Luis S. Quindos. Professor Quindos er en pioner innenfor spansk radonmåling og en av grunnleggerne av European Radon Association (ERA). De ansatte i Radonova fikk en interessant rundtur i laboratoriet, hvor de også fikk lære mer om de utfordringene og spørsmålene som preger arbeidet med radonmåling i Spania.

Kickoff: Radonova drar i gang målesesongen i nord-Spania.

Radonova vokser – Thomas Chauvin blir ansvarlig for Frankrike

By Nyheter No Comments

Radonova vokser og har ansatt Thomas Chauvin som ansvarlig for selskapets salg og samarbeid på det franske markedet. Med Thomas Chauvin får Radonova bedre mulighet til å bearbeide det voksende franske markedet for måling og analyse av radon. Satsingen i Frankrike innebærer at Radonova vokser videre på et globalt marked med stadig strengere krav til håndtering av radon i hjem og på arbeidsplasser.

I likhet med flere andre land har Frankrike innført nye regler og lovgivning når det gjelder menneskers eksponering for radon.

– I Frankrike har kunnskapen om radon generelt sett vært lav til tross for at radonnivåene i flere deler av landet utgjør en helserisiko. Nå øker interessen og behovet for å få bedre kontroll på radongass i hjem og på arbeidsplasser. Jeg er overbevist om at Radonova, som verdens ledende radonlaboratorium, kan bidra med kunnskap og tjenester, kommenterer Thomas Chauvin.

– Av erfaring vet vi at det kreves god kunnskap om lokale forhold for at man skal lykkes internasjonalt. Thomas har en bakgrunn og en erfaring som gir oss et tydeligere og bedre nærvær når vi nå vil styrke vår posisjon i Frankrike, kommenterer Karl Nilsson, adm.dir. i Radonova Laboratories.

Offentlig sektor og arbeidsplasser er drivkraften

– Jeg er overbevist om at den offentlige sektoren, myndigheter og arbeidsplasser komme til å være motoren når Frankrike nå går i retning av et mer aktivt arbeid med å bekjempe skadelige effekter av radon. Her vil det bli stilt særdeles høye krav til rasjonelle prosesser, service og kvalitet, fortsetter Thomas.
– Radonova er sertifisert i henhold til ISO 17025 og er den eneste aktøren som tilbyr en nettjeneste, Radonline, som forenkler radonmåling og analyse. Det gjør at vi kan oppfylle strenge krav i alle ledd. Nå gleder jeg meg til å ha ansvar for selskapets utvikling og virksomhet i hjemlandet mitt, Frankrike, avslutter Thomas.

Thomas Chauvin har en magistergrad i byplanlegging fra universitetet i Nantes. Thomas har i flere år arbeidet med forskjellige byplanleggingsprosjekter i Frankrike.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO, skyldes 3 % – 14 % av alle tilfeller av lungekreft radon, avhengig av hvor man bor. WHO anbefaler en grenseverdi for radonnivå på 100 Bq/m3.

Mer informasjon om radon og radonmåling finnes her»

Radonova vokser – Thomas Chauvin blir ansvarlig for Frankrike

Radonkonferanse i Krakow: spesielt fokus på kvalitet ved måling og analyse

By Nyheter No Comments

Radonova deltok på den internasjonale radonkonferansen i Krakow i slutten av mai. Årets radonkonferanse var den tredje og hadde temaet «Radon in the Environment». Arrangementet ble organisert av The Institute of Nuclear Physics IFJ-PAN i Krakow.
I løpet av konferansen ble det presentert en rekke forskningsprosjekter og nye løsninger som skal kunne redusere de skadelige effektene av radon. Av den grunn var også et av konferansens hovedtema det europeiske stråleverndirektivet BSS 59/2013/EURATOM. Direktivet som ble innført i 2018 skal bidra til å beskytte mot farene som følger av eksponering for ionisert stråling.

EU prioriterer kvalitetsarbeidet

Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva deltok i egenskap av sekretær for ERA (European Radon Association). Også Radonovas Tryggve Rönnqvist var med og holdt en presentasjon om temaet «Radon adsorption in detector holder plastic – a source to incorrect calibrations». Under konferansen presenterte Radonova også den siste versjonen av ATMOS – verdens mest følsomme radonsniffer.

– Konferansen i Krakow er en av de viktigste som gjennomføres i år. Her samles forskere og selskaper fra hele verden for å utveksle erfaringer. Derfor ble det også gjennomført en workshop med spesielt fokus på hvordan radonmålinger gjennomføres med høyest mulig sikkerhet og pålitelighet. Dessuten står kvalitetsaspektet ved radonmålinger svært høyt på agendaen i EU. På bakgrunn av dette vil Radonova, som verdens ledende radonlaboratorium, bidra med kunnskap og erfaring om hvordan man sikrer kvaliteten ved måling og analyse av radon, kommenterer José-Luis Gutiérrez Villanueva.

Risikoer med radon

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet Uran238 brytes ned. Radongassen brytes i sin tur ned til radondøtre. Radondøtre er radioaktive metallatomer som fester seg i luftveiene når vi puster inn luften. Når denne nedbrytningen skjer, avgis stråling fra radondøtrene som kan skade cellene i luftveier og lunger. I verste fall kan de forårsake kreft. Ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO, skyldes 3 % – 14 % av alle tilfeller av lungekreft radon, avhengig av hvor man bor, og WHO anbefaler en grenseverdi for radon på 100 Bq/m3.

Mer informasjon om radon og radonmåling finnes her»
Mer informasjon om årets radonkonferanse finnes her»

Radonkonferanse i Krakow

Radonova analyserer nærmere 30 000 sporfilmer på en uke

By Radonmåling No Comments

Mai måned betyr som alltid sesongtopp idet Radonova analyserer store mengder radonprøver. I år slo verdens ledende radonlaboratorium rekorden i antall rapporterte sporfilmer på en uke,
Oscar Wännerud er ansvarlig for Radonovas laboratorium og kommenterer høysesongen slik:

– På slutten av målesesongen går vi inn i vår mest intensive fase når Radonova analyserer store mengder innkommende leveranser av sporfilmer. Mange venter gjerne helt til det siste og avslutter målingen sin i slutten av april, noe som fører til en topp av innkommende sporfilmer. Vi nådde en topp i uke 20 med analyse av til sammen 29 626 sporfilmer. Det er en historisk rekord for Radonova, og enda et bevis for at vi er verdensledende innen radonmåling og analyse.

Økt digitalisering gir fortsatt raske analysesvar

– Den store utfordringen i denne delen av sesongen er å holde analysetiden nede. Jeg synes generelt at vi lykkes godt med det, også når det er stor pågang i laboratoriet. Samtidig råder vi kundene til å registrere opplysningene sine via Mine Sider, da får man alltid kortest mulig analysetid.
– I tillegg til engasjert og kompetent personale med lang erfaring fra radonbransjen er en økt digitalisering og automatisering de viktigste byggesteinene når vi trapper opp virksomheten med uendret kvalitet.
– Det handler også om å tørre å utvikle seg og noen ganger stille spørsmål ved innarbeidede rutiner. I de fleste tilfeller kan man finne arbeidsmomenter og prosesser som kan gå enda smidigere.

Ny lovgivning bidrar

Siden den nye strålevernloven trådte i kraft i juni 2018 har landets arbeidsgivere ansvar for å kontrollere radoninnholdet på arbeidsplassene våre.
– Vi har sett en tydelig økning der bedrifter vil og må måle radon i arbeidsmiljøet. Den nye lovgivningen har uten tvil bidratt til at vi analyserer flere sporfilmer. Med tanke på de helserisikoene som forhøyede radonnivåer medfører føles det godt å være en del av en utvikling der færre mennesker utsettes for forhøyede radonnivåer. Budskapet er også at det er enkelt å måle radon, både for privatpersoner og arbeidsgivere. Vår kundetjeneste gir gjerne veiledning til dem som har spørsmål eller er usikre. Radonova analyserer en betydelig del av verdens radonprøver og har erfaring som vi gjerne deler med andre.
Les mer om radon og hvilken risiko som er forbundet med denne gassen»

Radonova analyserer nærmere 30 000 detektorer på en uke

Radonkart viser ikke radonkonsentrasjonen i den enkelte bygningen

By Enebolig, Radonmåling No Comments

Radonkart er et begrep som ofte kommer opp når man snakker om risikoen for radon. Et radonkart viser på et generelt plan i hvilke områder det er fare for høye radonkonsentrasjoner. Disse kartene finnes både på nasjonalt og regionalt nivå. Problemet med radonkart er samtidig at de ikke er detaljerte nok for den som ønsker å vite noe om radonkonsentrasjonen i en enkelt bygning.  

Til tross for dette ser Radonova flere og flere tilfeller der privatpersoner og arbeidsplasser bruker radonkart for å forsøke å avgjøre hvilken radonkonsentrasjon de har i innemiljøet sitt.

– Radonkart er egnet til å lage en grovere geografisk inndeling i lav- og høyrisikosoner. Men det er svært vanskelig å bruke slike kart til å trekke sikre konklusjoner om radonkonsentrasjonen i innemiljøet i den enkelte bygningen, kommenterer Karl Nilsson, administrerende direktør ved Radonova Laboratories.

– Berørte myndigheter og fagfolk har ofte god kunnskap om bruksområdet til radonkart. Problemet oppstår først og fremst når vanlige folk bruker kartene til å trekke konklusjoner om radonkonsentrasjonen i sitt eget hus.

Derfor viser ikke radonkart radonkonsentrasjonen i den enkelte bygningen

Nedenfor følger noen av årsakene til at radonkart ikke er et pålitelig verktøy for å avgjøre radonkonsentrasjonen i den enkelte bygningen.

Radonkart viser ikke lokale variasjoner

For å produsere et radonkart utføres det svært få målinger per kvadratkilometer. Konsentrasjonen av radon kan variere mye på et så stort område, og det kan være store forskjeller mellom eiendommer i samme gate. Radonkonsentrasjonen i innemiljøet avhenger i stor grad av hvordan eiendommen er bebygd, samt luftgjennomtrengningen i bakken, og her kan det være store lokale variasjoner.

Det finnes ingen standard for hvordan radonkart utvikles

For å produsere et radonkart hentes måledata enten ved å måle radonkonsentrasjonen i grunnen, eller ved å bruke data fra innendørs målinger i området. Ved radonmåling i grunnen finnes det ingen gitt forbindelse mellom konsentrasjonen av radon i grunnen og størrelsen på radonkonsentrasjonen i innemiljøet. Høye konsentrasjoner radon i grunnen gir riktignok en økt risiko, men andre faktorer, som f.eks. byggeteknikk, har større betydning. Hvis radonkartet derimot baseres på målinger innendørs, blir måleresultatet svært avhengig av typen bygningskonstruksjon der målingen ble utført. Dette trenger ikke på noen måte å være relevant for en bygning i nærheten.

Kartene kan bygge på gamle måleverdier.

Målte radonkonsentrasjoner er til en viss grad ferskvare. En måling som for eksempel er 15 år gammel, er ikke pålitelig. I løpet av den tiden kan det ha skjedd en hel del i forbindelse med den aktuelle eiendommen. Ombygging, endret ventilasjon og arbeid med grunnen, er bare noen eksempler på faktorer som kan ha svært stor påvirkning på radonkonsentrasjonen i innemiljøet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i Norge anbefaler for eksempel at målingen gjentas hvert 5. år eller etter ombygginger og bruksendringer. De anbefaler måling i absolutt alle boliger og bygninger der folk oppholder seg.

– Med dette i tankene bør man ikke stole på radonkart om man ønsker å vite radonkonsentrasjonen i en enkelt bygning. Selv om man bor i et område som defineres som en lavrisikosone på radonkartet, kan man ha svært høye radonkonsentrasjoner i innemiljøet. Med tanke på at radon, etter røyking, er den vanligste årsaken til lungekreft, kan man ikke ta utgangspunkt i denne typen kart når radonkonsentrasjonen skal vurderes i boliger og på arbeidsplasser, avslutter Karl Nilsson.

Mål i den enkelte bygningen

Måling er den eneste måten å få et pålitelig bilde av radonkonsentrasjonen i inneluften på. Det kan gjøres til lav kostnad med sporfilmer. Radonkart har imidlertid fortsatt en funksjon på den måten at de kan gi myndigheter en oversikt som gjør det enklere å prioritere tilsynsinnsatsen.

Vanlige spørsmål og svar om radon og radonmåling»