All Posts By

Thomas Chauvin

Kvalitetssikret radonmåling i alle ledd

By Radonmåling No Comments

Fem områder der Radonova kvalitetssikrer radonmålingen

Radonova har helt fra starten av jobbet for å opprettholde høyeste kvalitet i alle ledd. Det har også bidratt til at våre måletjenester i dag er godkjent over hele verden og gjennomføres på en korrekt måte i henhold til nasjonale krav. Per i dag har vi levert radonmålinger til mer enn 50 land. Ved hjelp av effektive prosesser og en høy grad av digitalisering kan vi også tilby korte leverings- og analysetider, både i Europa og Nord-Amerika.

Nedenfor beskriver vi våre fem viktigste grunnpilarer i kvalitetsarbeidet:

Akkreditering

Radonovas målemetoder er akkreditert i samsvar med ISO/IEC 17025. Det innebærer at våre målemetoder kontinuerlig revideres av et uavhengig statlig organ som er medlem i European Accreditation. Granskingen gjennomføres årlig og foregår på stedet i løpet av minst to dager. Vi revideres også med tanke på upartiskhet, noe som er et krav i ISO/IEC 17025. Sagt på en enkel måte innebærer det at Radonova ikke skal ha noen form for egeninteresse av å påvise et bestemt måleresultat. Les mer om vår akkreditering her.

Validering

Enkelte land krever at man validerer måleprosessen som brukes. Det foregår som regel ved at man sender inn sporfilmer til en blindtest hos en nasjonal myndighet der filmene eksponeres for ulike nivåer av radon. Sporfilmene blir deretter sendt tilbake til Radonovas laboratorium for analyse og utarbeiding av måleresultat. Dette resultatet blir så sammenlignet med den offisielle grenseverdien fra de nasjonale myndighetene. Her kan du lese mer om resultatet fra vår siste valideringstest.

Sammenligningstester

Radonova deltar regelmessig i nasjonale og internasjonale sammenligningstester. I disse testene deltar ulike radonlaboratorier frivillig, og sporfilmene fra de ulike leverandørene eksponeres samtidig for en radonkonsentrasjon som deltakerne ikke er kjent med på forhånd. Resultatet fra testene brukes som underlag for Radonovas akkreditering. En av de mest krevende sammenligningstestene er den som gjennomføres av det statlige tyske BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Her kan du lese mer om Radonovas resultat fra denne testen.

Kontroll hos kunder

Kontroller hos Radonovas kunder foregår først og fremst i USA og Canada, som sammenlignet med Europa har en delvis forskjellig måte å sikre kvaliteten hos radonlaboratorier på. Blant annet skal hver tiende utplasserte sporfilm ha en «duplicate». Det vil si at det skal finnes to sporfilmer ved 10 prosent av målepunktene, og at resultatene fra disse skal sammenlignes. På den måten kan man kontrollere stabiliteten i resultatene fra målelaboratoriet. For å kontrollere nøyaktigheten pålegges også kunder som plasserer ut mange sporfilmer å sende 3 prosent av filmene fra Radonova til et testanlegg med bestemte referanseverdier. Det blir en såkalt blindtest for Radonovas sporfilmer der kunden kan verifisere den høye kvaliteten vi har lovet. Kunder må også foreta kontroller av ikke-eksponerte detektorer, såkalte «blanks».

Egne tester

I hver måleprosess legger vi minst to detektorer som har vært eksponert i et kalibreringskammer med kjent radonkonsentrasjon. Ved å kontrollere at disse detektorene viser korrekt resultat foretas en granskning og kvalitetssikring av måleprosessen på laboratoriet.

Valideringstest: Radonova får høy karakter av PHE

Slik returnerer du sporfilmer på riktig måte

By Radonmåling No Comments

I Radonova streber vi alltid etter høyeste kvalitet i alle ledd. Derfor ønsker vi å understreke hvor viktig det er at sporfilmene våre returneres på riktig måte. For å unngå feil analyseverdier bør sporfilmer av typen «alpha-track» (Radtrak2, Rapidos og Duotrak) generelt sett ikke returneres i forseglede plastposer. Dersom måletiden er kortere enn 14 dager, bør de aldri plasseres i en forseglet plastpose for retur.

Grunnen til at sporfilmene ikke bør legges i forseglede plastposer er at radon adsorberes («fester seg») i plasten på sporfilmene, og at dette feilaktig kan gi forhøyede verdier tilsvarende 10–20 prosent dersom måletiden har vært kort. Jo lengre tid sporfilmen ligger i den forseglede posen, desto høyere blir avviket. Det gjelder spesielt dersom posen er liten og er ganske lik detektoren med hensyn til volum.

– Vi vet fra tidligere at det er risiko for avvik når sporfilmer legges i forseglede plastposer. Det fremgår også av våre instruksjoner at poser ikke skal forsegles ved retur. Likevel mener vi det er viktig å spre informasjonen for å redusere faren for feil. Det skal også nevnes at risikoen for ekstra radoneksponering ved transport i ikke-forseglede poser generelt er svært lav sammenlignet med risikoen for ekstra eksponering i forseglede poser, sier Tryggve Rönnqvist, teknisk sjef i Radonova Laboratories.

Etter at målingstiden er fullført, skal detektorer returneres til ditt lokale knutepunkt som vil håndtere forsendelsen tilbake til laboratoriet.

Vær oppmerksom på at den lokale hubeadressen for returnerende detektorer i Nórge er:
Radonova
Postboks 100
2714 Jaren

Hvis du trenger mer hjelp med retur, vennligst kontakt vår support eller vanlige spørsmål

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som trenger inn fra byggegrunnen, og i noen tilfeller kommer fra byggematerialet. Avhengig av grunnen under huset og typen byggkonstruksjon kan det oppstå skadelige, høye konsentrasjoner av radon. Radon er en helserisiko som nest etter røyking er den vanligste årsaken til lungekreft. Globalt regner man at 230 000 mennesker rammes av lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering for radon.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO, skyldes 3–14 % av alle tilfeller av lungekreft radon, avhengig av hvor man bor. WHO anbefaler en grenseverdi for radonnivå på 100 Bq/m³.

Kilde:
Möre and Hubbard, “222Rn ABSORPTION IN PLASTIC HOLDERS FOR ALPHA TRACK DETECTORS: A SOURCE OF ERROR”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 74, Nos. ½ pp. 85-91 (1997).

Rapidos

Informasjon i forbindelse med koronakrisen og covid-19

By Nyheter No Comments

Radonova har iverksatt flere tiltak for å sikre kritiske prosesser under den pågående pandemien og spredningen av covid-19. Som andre bedrifter og virksomheter er vi påvirket av den svært alvorlige situasjonen, men gjennomfører inntil videre analyser og leveranser uten forstyrrelser. Vår kundeservice er åpen som vanlig og tilgjengelig for deg som har spørsmål om radon og radonmåling.

For å minimere smittespredning jobber de av våre medarbeidere som har mulighet til det hjemmefra inntil videre. De som bemanner laboratoriet vårt og sikrer andre funksjoner som ikke kan håndteres hjemmefra, har stort fokus på å redusere risikoen for eksponering eller spredning av covid-19.

Koronavirusets herjinger minner oss også om årsaken til at vi finnes og jobber med det vi gjør. På samme måte som radon er covid-19 en alvorlig helserisiko som kan skade lungene våre. Det gjør oss mer motivert enn noensinne til å fortsette virksomheten vår og bidra til å fremme menneskers helse.

For aktuell informasjon om koronaviruset og covid-19 viser vi til www.fhi.no og helsenorge.no

Karl Nilsson, adm.dir., Radonova Laboratories

Måleinstrumenter: veteran drives av å hjelpe kundene

By Radonmåling No Comments

Fredrik Lindén har mange års erfaring fra arbeid med måleinstrumenter for radon. Da hans tidligere arbeidsgiver Gammadatas avdeling for radoninstrument ble kjøpt opp av Radonova i begynnelsen av 2019, ble Fredrik en del av et instrumentverksted som går for fullt.

– Jeg trives veldig godt med en variert arbeidsdag. Arbeidsoppgavene mine strekker seg fra innkjøp og lagerhåndtering til service, test og produksjon. Våre måleinstrumenter og tjenestene vi tilbyr har stor innvirkning på virksomheten og hverdagen til kundene våre.

– Service- og supportarbeidet innebærer svært tett kontakt med kundene. Det er stimulerende og gjør arbeidet spesielt meningsfullt når man kan hjelpe kundene så raskt og godt som mulig. Testfasen er også morsom på den måte at den avrunder et omfattende arbeid i verkstedet. Det gir oss en viktig bekreftelse på at instrumentet er klart til bruk i felten.

Frihet og ansvar fremmer engasjement

– Den enkelt har stort spillerom i Radonova. Det føles som om jeg er på en arbeidsplass der den enkelte medarbeiders og selskapets mål går i takt. Vi ønsker å tilby svært gode instrumenter og radonmålinger som hjelper både våre partnere og den enkelte forbruker. Med frihet og ansvar vokser også engasjementet. Det føles viktig når man, som vi, jobber mye med relativt komplekse flyter og prosesser. Det må være riktig i alle ledd.

Oppkjøp gav Radonova et komplett instrumentprogram

Ved å kjøpe radonmåleinstrumentdelen innen Gammadata Instrument i begynnelsen av 2019 fikk Radonova et komplett program med utstyr og produkter for å måle radon. Oppkjøpet innebar at Radonova styrket sin posisjon som verdensledende innen radonmåling i boliger og på arbeidsplasser.

Måleinstrumenter: veteran drives av å hjelpe kundene

Tryggve Rönnqvist får årets ERA Award

By Nyheter No Comments

Under den europeiske radonuken som nylig gikk av stabelen ble Radonovas radonspesialist Tryggve Rönnqvist tildelt årets ERA Award. Tryggve får prisen for sitt mangeårige arbeid og sin ekspertise innen radonspørsmål samt utviklingen av nye, innovative løsninger for radonmåling.

Tryggve Rönnqvist fikk prisen med et overbevisende flertall av stemmene i konkurranse med tre andre europeiske radoneksperter. I tillegg til sin kunnskap og erfaring fikk Tryggve anerkjennelse for sin tilgjengelighet og vilje til å hjelpe kolleger i bransjen og andre som er opptatt av radonspørsmål.

ERA er en viktig organisasjon med stor innflytelse på forskning og spørsmål som angår radon og radonmåling. Jeg er naturligvis både glad og stolt over å få årets ERA Award. Hele mitt yrkesliv har vært preget av forskning og kunnskapsutveksling innen radonspørsmål. Derfor er jeg veldig stolt over prisen og vil gjerne takke medlemmene i ERA for denne anerkjennelsen. Prisen er også en påminnelse om at kampen mot de helseskadelige effektene av radon er et internasjonalt anliggende der alle krefter må gå sammen.

Den europeiske radonuken ble arrangert i Wien 24.–28. februar. På konferansen ble det presentert en rekke forskningsprosjekter og nye løsninger som skal kunne redusere de skadelige effektene av radon. Radonova presenterte blant annet arbeidet med å kommunisere risikoene ved radon i Norge.

Tryggve Rönnqvist jobber som teknisk sjef i Radonova Laboratories.

Tryggve Rönnqvist får årets ERA Award

Det jobbes på høygir i Radonovas instrumentverksted

By Radonmåling No Comments

Sesongen for måling av radon i grunnen nærmer seg. Samtidig øker etterspørselen etter pålitelige radoninstrumenter. Det betyr travle dager for Fredrik Lindén og kollegaene på produksjonsavdelingen for radoninstrument hos Radonova.

– Produksjonen av radoninstrumenter bygger i stor grad på avansert teknologi, men det kreves også erfaring og håndverk. Kvalitetskravene er høye, og hvert instrument må produseres og testes for å være maksimalt pålitelige ved bruk ute i felten, kommenterer Fredrik Lindén.

Produserer for rask leveranse

– For å møte etterspørselen fra markedet bygger vi akkurat nå en serie med MARKUS 10 – instrument til måling av radon i jord. For at vi alltid skal kunne ha instrumenter tilgjengelige for rask levering forsøker vi å ligge et skritt foran og ha instrumenter klare på lager. Et instrument består av mange komponenter. Det gjør at vi må jobbe med leverandører som både leverer høy kvalitet og holder oppgitte leveringstider. Ingen deler kan unnværes når det gjelder våre instrumenter, fortsetter Fredrik Lindén.

Robusthet og enkel håndtering er avgjørende

– I dag vet vi at godt utprøvde, robuste og brukervennlige instrumenter er avgjørende suksessfaktorer. Det er MARKUS 10 et godt eksempel på. Våre kunder forventer et driftssikkert presisjonsinstrument, og vi streber alltid etter å innfri eller overgå disse forventningene. Før hver sluttmontering deltester vi alle komponentene ut fra strenge kvalitetskrav, avslutter Fredrik Lindén.

Kort om MARKUS 10

Radon i grunnen er den vanligste årsaken til forhøyede radonnivåer. MARKUS 10 er et instrument som måler radon i berggrunn og jord. Det er et bærbart og batteridrevet instrument som kan måle høye radonkonsentrasjoner. Prinsippet er at et sonderør (hult spett) slås ned i grunnen, deretter pumpes luften gjennom sonderøret til et kammer som detekterer radonets nedbrytningsprodukter, og måleresultatet vises i displayet. Måletiden for å måle radon i grunnen er 12 minutter.

Det jobbes på høygir i Radonovas instrumentverksted

Finnes radon kun i kjellerne våre?

By Enebolig, Radonmåling No Comments

Det korte og korrekte svaret er nei, radon forekommer ikke bare i kjellere. Derimot er det vanligere med forhøyede radonverdier i kjellerrom enn i andre deler av huset. Den enkle grunnen til det er at kjellere har direkte kontakt med bakken. Radon i grunnen er den vanligste årsaken til forhøyede radonnivåer.

Radon er en radioaktiv gass med betegnelsen Rn-222, som dannes når radium brytes ned. Radium dannes i sin tur fra uran, som forekommer naturlig i berggrunn og jordarter. Dersom grunnen slipper gjennom luft og husets grunnmur er utett, kan den radonholdige luften lett komme inn. Inne kan radonnivået da bli høyt, noen ganger så høyt som flere tusen becquerel radon per kubikkmeter luft. Det skal sammenlignes med anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ som er den grensen Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har satt for hva som er et forhøyet radonnivå.

Vanligst med lekkasje via kjellerrom

På grunn av kontakten med bakken er kjellere det vanligste stedet for lekkasje av radongass. Lekkasjen skjer da som regel via porøse betongfundamenter, utette pumpekummer eller avløpstilkoblinger som eksponerer kjelleren for radon fra grunnen. Lufttrykket i kjelleren kan også bidra til forhøyede radonkonsentrasjoner. Når lufttrykket kjelleren skiller seg så mye fra trykket utenfor, kan det skapes en såkalt «stack-effect». Sagt på en enkel måte vil det si det at kjelleren slipper inn mer luft fra den underliggende grunnen, noe som i sin tur kan påvirke radonkonsentrasjonen.

Samtidig som kjellerrom kan bidra til forhøyede radonverdier, er det viktig å forstå at hus som står på krypgrunn eller betongplate også risikerer at radon lekker inn. Kjelleren kan dessuten ses som en «buffer» ved forhøyede radonverdier, så lenge kjelleren ikke er bebodd og er avgrenset med en lukket dør. Med krypgrunn eller betongplate risikerer man at radon lekker direkte inn i de bebodde rommene i huset. Det er altså ikke slik at kjellerrom kun er negativt når det gjelder radon.

– Det er risikabelt å sette likhetstegn mellom kjeller og høye radonnivåer. Man bør absolutt være ekstra observant og alltid måle kjellerrom, men forhøyede radonverdier finnes ofte også i hus og bygninger uten kjeller, kommenterer Karl Nilsson, adm.dir. i Radonova Laboratories.

Å sette inn tiltak trenger ikke være komplisert

Radongass er helt luktfri og usynlig. Den eneste måten å finne ut hvor høyt radonnivå man har hjemme er derfor å måle. Hvis en måling viser forhøyet radonnivå, er anbefalingen å søke hjelp hos en radonkonsulent som kan identifisere hvor radonet lekker inn, og hvilke tiltak som kan bidra til å senke nivået under anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³. Du finner radonkonsulenter på hjemmesiden til Norsk Radonforening.

Dersom radon lekker inn via kjelleren, kan det noen ganger være nok å tette sprekker og hull mot grunnen. Det kan også være aktuelt å bytte eller tette deksler til pumpekummer og avløp. Ved høye radonkonsentrasjoner kan det imidlertid være nødvendig med mer omfattende tiltak for å få konsentrasjonen under referanseverdien. I slike tilfeller kan det være aktuelt å installere et såkalt radonsug eller radonbrønn. Det trenger ikke nødvendigvis å være spesielt komplisert og har ofte god effekt. (Obs! Radon som kommer fra byggemateriale senkes derimot som regel med forbedret mekanisk ventilasjon.)

– Generelt sett har husene våre blitt stadig tettere og mer motstandsdyktige mot radon. Dessuten brukes ofte radonresistent byggemateriale og godt gjennomtenkte ventilasjonsløsninger. Uansett om man bor i et nytt eller gammelt hus med eller uten kjeller er rådet uansett å utføre en radonmåling. På den måten får man full kontroll og kan om nødvendig sette inn tiltak mot forhøyet radonnivå, avslutter Radonovas Karl Nilsson.

Les mer om radon og radonmåling på www.radonova.no.

Finnes radon kun i kjellerne våre?

Må man måle radon på hytta?

By Enebolig, Radonmåling No Comments

Det kommer inn mange spørsmål om radon til Nordens største radonlaboratorium Radonova. Et av de vanligste, er om man bør måle radon på hytta? Før vi går inn på den problemstillingen, er det viktig å påpeke at det viktigste er å måle radon i den boligen man bor fast i (der man oppholder seg over lengst tid). Det er viktig at radonnivået ligger under den nasjonale tiltaksgrensen 100 Bq/m3. Hvis det ikke gjør det, bør man gjennomføre tiltak for å senke radonnivået.

Eksempel på når det er aktuelt å måle radon på hytta

På hytta er det kanskje ikke like selvfølgelig å gjennomføre radonmåling, siden man som regel oppholder seg der i betydelig kortere tid enn i den permanente boligen. Men det kan likevel være flere gode grunner til å foreta en måling.

Her er noen eksempler på når det er viktig å måle radon på hytta:

  • Dersom hytta er yngre enn 5 år. Det stilles like strenge radonkrav til fritidsboliger som til helårsboliger i byggeforskriftene TEK10 og TEK17.
  • Dersom hytta ligger i det som kommunen har definert som et høyrisikoområde med hensyn til radon. Merk at svært høye radonverdier allerede ved kortere opphold kan gi like høy eksponering som i en permanent bolig med et radonnivå over 100 Bq/m3, som er gjeldende tiltaksgrense.
  • Dersom du oppholder deg mye på hytta i løpet av vinterhalvåret. Grunnen er at radonkonsentrasjonen er betydelig høyere i fyringssesongen enn om sommeren. Det skyldes at mer radonholdig luft fra grunnen siver inn når huset varmes opp.
  • Hvis du har fremtidige planer om å bo permanent i huset eller selge det som permanent bolig.

Enkelt å måle

Det er svært enkelt å gjennomføre en radonmåling. Du bestiller sporfilmer og plasserer dem ut i henhold til tydelige instruksjoner. Etter to måneder sender du filmene tilbake til radonlaboratoriet som deretter utarbeider en analyserapport. For å garantere en korrekt måleverdi er det viktig å bruke et akkreditert radonlaboratorium som Radonova.

Bestill radonmåling her

Må man måle radon på hytta?

Radonova møter økt etterspørsel med forsterket support

By Nyheter No Comments

Etterspørselen etter pålitelige radonmålinger og radoninstrumenter er stadig økende. Radonova har derfor styrket supportavdelingen med enda en ansatt, Erica Hall.

Erica forteller oss om en stimulerende jobb med mye kundekontakt og gode utviklingsmuligheter.

Kan du si litt om bakgrunnen din?

Jeg har en litt blandet bakgrunn hvis du ser på utdanning og arbeidserfaring. Jeg er utdannet innenfor hotell, reiseliv, finans og administrasjon. Når det gjelder jobbefaring, har jeg blant annet drevet egen bedrift, vært butikksjef og jobbet med ordrebehandling. I dag virker det som om det er en fordel å ha litt variert bakgrunn og mye erfaring med arbeid med mennesker. Uansett hvor jeg har jobbet så har nok det å yte god service og hjelp vært en rød tråd. Det har også hjulpet meg til å komme raskt inn i rollen min i Radonova.

«Stor frihet under ansvar»

Hva var det som tiltalte deg med Radonova?

Det virket som et seriøst selskap med gode visjoner og en virksomhet som i bunn og grunn handler om å bedre menneskers helse. Inntrykket mitt var og er at dette er en arbeidsplass der man kan vokse som menneske. Man får stor frihet under ansvar. Ønsker du å utvikle deg og fortsette videre i nye roller, har du alle muligheter.

Hva synes du om å jobbe med support?

Jeg liker spesielt godt å ha kontakt med kunder og bidra til at de blir fornøyde. Mange har lite eller ingen erfaring med radonmåling, og derfor må vi naturligvis gjøre det så enkelt og praktisk som mulig, uansett hvor mye eller lite erfaring kundene har.

På hvilken måte vil du si at arbeidet er stimulerende?

På den ene siden hender det ofte at du snakker med de samme kundene flere ganger. Det bidrar til økt engasjement og mer personlige kunderelasjoner. På den andre siden er jobben variert. Du vet aldri hva som skjer i løpet av en dag på support, noen ganger ringer telefonen konstant, andre ganger er det mye som må løses raskt. Det liker jeg godt. Jeg har også en del administrativt arbeid knyttet til måleinstrumentene våre, så det blir en god blanding.

«Enestående teamarbeid»

Er det noe som har vært vanskeligere enn du trodde på forhånd?

Det var jo ingen overraskelse akkurat, men det å lære seg et helt nytt område har ikke alltid vært lett. Det er en pågående prosess, men jeg bruker kunnskapen jeg har opparbeidet meg etter hvert som jeg kommer videre, og jeg tar også kurs som hjelper meg i hverdagen. Radonmåling er et område som krever mye faktakunnskap, og jeg synes det er fint å hele tiden lære nye ting. Så har jeg, som sagt, en fordel i og med at jeg har lang erfaring med kundekontakt. Hvis du ikke liker folk, spiller det ingen rolle hvor mye faktakunnskap du har. Spesielt ikke når du jobber med support.

Hva tenker du om Radonova som arbeidsplass?

Det føles som om vi er en god blanding av folk både når det gjelder alder og ulik bakgrunn, kunnskap og interesser. Det har vært lett å komme inn i gruppen, og nå føles det som om jeg har vært her lenger enn jeg faktisk har. Som nyansatt får du også god hjelp av kunnskapsrike kolleger som har jobbet her lenger. Dette er et utpreget teamarbeid som styrkes ved at vi stadig påtar oss roller som ligger utenfor våre vanlige arbeidsoppgaver. I sin tur gir dette god oversikt og gjør det lettere å forstå hele arbeidsflyten og prosessene våre. Som supportmedarbeider bidrar det også til at jeg kan svare umiddelbart på en rekke spørsmål fra kundene.

Erica hall

Rekordstort interesse for den europeiske radonuken

By Nyheter No Comments

Interessen for årets utgave av «European Radon Week» er svært stor. Årets konferanse arrangeres i Wien 24.–28. februar og har vært utsolgt en god stund. Bak arrangementet står European Radon Association (ERA), EU-kommisjonen og Europas største radonprosjekt MetroRADON.

Årets program omfatter blant annet presentasjoner av de studiene innenfor MetroRADON som har vært gjennomført til nå. Deltakerne kan også høre om hvordan innføringen av det nye direktivet EURATOM BSS har gått i de enkelte europeiske landene.

– Konferansen i Wien er utvilsomt en av de viktigste som gjennomføres i år. Her samles europeiske forskere, myndigheter og bedrifter for å utveksle erfaringer og dele kunnskap. Konferansen er også viktig på den måten at den hjelper de ulike aktørene med å identifisere hvilke områder som krever ytterligere forskning og studier. Arrangementet bidrar også til å utvikle og innføre felles målemetoder og standarder innenfor radonmåling, kommenterer Radonovas José-Luis Gutiérrez Villanueva, sekretær i ERA.

– Som verdens ledende radonlaboratorium vil Radonova fortsette å være en aktiv del av det internasjonale arbeidet mot den helsefarlige eksponeringen for radon. Gjennom å dele kunnskap og erfaring fra en rekke ulike land vill vi ikke minst bidra til å sikre kvaliteten ved måling og analyse av radon, sier Karl Nilsson, adm.dir ved Radonova Laboratories.

På konferansen vil det bli presentert en rekke forskningsprosjekter og nye løsninger som skal kunne redusere de skadelige effektene av radon. Radonova vil blant annet presentere arbeidet med å kommunisere risikoene ved radon i Norge.

Mer informasjon om European Radon Week 2020 finnes her»

For mer informasjon om radon og radonmåling se www.radonova.no

Rekordstort interesse for den europeiske radonuken