Category

Radonmåling

Slik sikrer Radonova optimal kvalitet på radonmålingen

By Radonmåling No Comments

Radonova har alltid strebet etter nøye å overholde lover og regler i alle de land der vi utfører radonmålinger, slik at vi kan tilby kundene en høy kvalitet på tjenestene våre. Vi sørger omhyggelig for å opprettholde vår ISO17025-sertifisering, deltar i alle sammenligningstester vi blir invitert til og følger nøye alle måleprosedyrer slik de er definert av de ulike nasjonale myndighetene.
Samtidig har vi innført svært strenge og krevende interne rutiner for kvalitetskontroll for å sikre best mulig stabilitet og kvalitet med tanke på produktene vi leverer.

Valg av råvarer

Radonova har flere leverandører av plastfilmen CR39 for å være på den sikre siden dersom en en feil skulle oppstå hos en av dem. Denne råvaren leveres til oss i partier, og fra hvert parti lager vi rundt 120 filmer som settes inn i detektorene våre.
Etter et innledende trinn med for-etsing for å rense filmene, settes noen av dem til side for å testes. Vi plasserer dem under mikroskopet for å telle antallet alfaspor som allerede finnes på filmen. Målet er å kontrollere kvaliteten på den leverte råvaren. Antall spor som måles må være under en viss verdi, slik at filmene fra samme parti kan plasseres på samlebåndet.

Kalibrering av sporfilm

Av de ferdige sporfilmene blir 3 % brukt til kalibreringseksponeringer. Det er et høyt tall sammenlignet med andre laboratorier som noen ganger bruker kun 1 %. Dette er imidlertid én av grunnene til at Radonovas radonmålinger er i toppklasse når det gjelder kvalitet. Disse sporfilmene blir sendt til ulike nasjonale strålevernmyndigheter (PhE i England, BfS i Tyskland, SSM i Sverige og Bowser-Morner i USA) der kalibreringen utføres. Sporfilmene eksponeres for ulike radonnivåer for å bestemme kalibreringsfaktorene som er representative for de typiske verdienesom de fleste sporfilmene vi sender til kundene blir utsatt for, men også for mer ekstreme verdier.Dette gjøres for å sikre at sporfilmene er effektive under alle forhold.
Kalibreringsfaktorene som brukes for å bestemme eksponeringen av sporfilmene beregnes for partier på omtrent 1000 til 2000 filmer.

Beregning av sporfilmenes bakgrunn

Radonova bruker også en del av produksjonen (6 % av sporfilmene) til å beregne den ueksponerte bakgrunnen til sporfilmene. I prinsippet beregner vi det gjennomsnittlige antall spor som skal trekkes fra det totale antallet spor som telles opp etter målingen. For å gjøre dette etser vi og måler filmene fra de utvalgte bakgrunns-sporfilmene rett før kundens sporfilmer forventes returnert for analyse. På den måten kan vi finne en korrekt bakgrunnsverdi for hvert parti med 120 sporfilmer.
Den typiske bakgrunnsverdien for en Radtrak2-sporfilm er ca. 15 kBqh / m3 og standardusikkerheten er ca. 4 kBqh / m3.

I siste instans er det 12 % av CR-39-filmproduksjonen og nesten 10 % av alle sporfilmer produsert av Radonova som aldri havner i kundenes postkasser. Dette kravet som vi setter til oss selv, kombinert med diverse nasjonale krav på området, gjør det mulig for oss å opprettholde et svært høyt kvalitetsnivå overfor kundene våre og holde på vår posisjon som verdensledende på radonmåling.

Slik sikrer Radonova optimal kvalitet på radonmålingen

Fire trinn for å sikre lavt radonnivå i hjemmet

By Radonmåling No Comments

Det er viktig å ha kontroll på radonnivået i boligen. Forhøyede nivåer av radon, som vanligvis lekker inn fra grunnen til boligen, kan føre til lungekreft. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anslår at radon forårsaker ca. 300 dødsfall av lungekreft i Norge hvert år. Kreften oppstår ved at radon, som er en radioaktiv gass, brytes ned og dermed skaper såkalte alfapartikler som kan skade lungene. Det er altså ytterst viktig å sikre et lavt radonnivå i hjemmet.

Trinn 1 – Gjennomfør en korrekt måling

For å vite hvor mye radon man har i boligen må man måle. Hovedsakelig er det to grunner til å måle:

  • Å få vite hvor mye radon det er i de forskjellige rommene og etasjene. Man kan da vurdere hvilken eventuell helserisiko man er utsatt for ved å sammenligne det målte radonnivået med DSAs tiltaksgrense på 100 Bq/m3.
  • At målingen gjøres korrekt. Dette høres kanskje ut som en selvfølge, men dessverre finnes det måleutstyr for radon med altfor stor måleusikkerhet. Dessuten er det også altfor vanlig at disse plasseres ut feil i boligen, og at måleperioden er for kort. Den eneste måten å sikre korrekt måling på er å bruke et ISO 17025-sertifisert radonlaboratorium for måling med sporfilm, som Radonova. Sertifisering stiller nemlig krav til kvalitet på sporfilmene og at det følger med korrekte instruksjoner, slik at kravene fra DSA når det gjelder måleprosedyrerer er oppfylt. Som sertifisert laboratorium utsettes man kontinuerlig for ekstern revisjon samt deltar i internasjonale sammenligningstester hos ulike myndigheter rundt om i verden.

Trinn 2 – Sammenlign radonnivå med tiltaksgrensen

I Norge anbefales det at radonnivået ikke overstiger 100 Bq/m3. Det er samme grense som Verdens helseorganisasjon WHO har satt. Hvis man ligger over denne verdien, som DSA kaller tiltaksgrense, bør man gjennomføre tiltak for å senke radonnivået. Har man under 100 Bq/m3 på samtlige målepunkter, trengs det ingen tiltak, men husk å alltid ha så lavt radonnivå som mulig. Risikoen for å få lungekreft som følge av radon reduseres nemlig lineært med lavere radonnivå. Videre anbefales det å foreta ny måling med 10 års mellomrom eller hyppigere dersom det har vært gjort store ombygginger av huset.
DSA har også satt en grenseverdi på 200 Bq/m3. I noen tilfeller kan det rett og slett være for vanskelig å komme under et radonnivå på 100 Bq/m3, og da må man i hvert fall ligge under 200 Bq/m3.

Trinn 3 – Sett inn tiltak hvis man ligger over tiltaksgrensen

Ligger man over tiltaksgrensen bør man iverksette tiltak slik at man kommer under grensen. Helst så lavt som mulig.
Hvis det kun er ett enkelt målepunkt som ligger like over DSAs tiltaksgrense, bør man undersøke om det er mulig å senke radonnivået på eiendommen med en begrenset innsats. Det kan for eksempel gjøres gjennom forbedret ventilasjon (med eksisterende system).
Det beste er uansett å hente inn profesjonelle hjelp. Ikke minst hvis man har flere målepunkter som ligger over tiltaksgrensen. Før man gjennomfører et radontiltak bør det foretas en radoninspeksjon av boligen. På den måten kan man finne ut hvor radongassen som lekker inn i huset kommer fra. En slik inspeksjon kan deretter resultere i et forslag til tiltak. En liste over firmaer som utfører radoninspeksjoner og radonsenkende tiltak finnes på hjemmesiden til Norsk Radonforening.

Steg 4 – Kontroller at tiltaket har ønsket effekt

Etter gjennomført tiltak er det alltid viktig å følge opp og kontrollere at radonnivået er redusert. Det gjøres best ved å måle radonnivået på ny med sporfilmer fra et sertifisert radonlaboratorium som Radonova. På den måten får man en korrekt og sammenlignbar verdi på radonnivået. Ønsker man å ha kontinuerlig kontroll på radonnivået, kan man benytte et digitalt radoninstrument. Merk midlertid at et slikt instrument må kalibreres hvert år for at det skal være pålitelig.

Kvalitetssikret radonmåling i alle ledd

By Radonmåling No Comments

Fem områder der Radonova kvalitetssikrer radonmålingen

Radonova har helt fra starten av jobbet for å opprettholde høyeste kvalitet i alle ledd. Det har også bidratt til at våre måletjenester i dag er godkjent over hele verden og gjennomføres på en korrekt måte i henhold til nasjonale krav. Per i dag har vi levert radonmålinger til mer enn 50 land. Ved hjelp av effektive prosesser og en høy grad av digitalisering kan vi også tilby korte leverings- og analysetider, både i Europa og Nord-Amerika.

Nedenfor beskriver vi våre fem viktigste grunnpilarer i kvalitetsarbeidet:

Akkreditering

Radonovas målemetoder er akkreditert i samsvar med ISO/IEC 17025. Det innebærer at våre målemetoder kontinuerlig revideres av et uavhengig statlig organ som er medlem i European Accreditation. Granskingen gjennomføres årlig og foregår på stedet i løpet av minst to dager. Vi revideres også med tanke på upartiskhet, noe som er et krav i ISO/IEC 17025. Sagt på en enkel måte innebærer det at Radonova ikke skal ha noen form for egeninteresse av å påvise et bestemt måleresultat. Les mer om vår akkreditering her.

Validering

Enkelte land krever at man validerer måleprosessen som brukes. Det foregår som regel ved at man sender inn sporfilmer til en blindtest hos en nasjonal myndighet der filmene eksponeres for ulike nivåer av radon. Sporfilmene blir deretter sendt tilbake til Radonovas laboratorium for analyse og utarbeiding av måleresultat. Dette resultatet blir så sammenlignet med den offisielle grenseverdien fra de nasjonale myndighetene. Her kan du lese mer om resultatet fra vår siste valideringstest.

Sammenligningstester

Radonova deltar regelmessig i nasjonale og internasjonale sammenligningstester. I disse testene deltar ulike radonlaboratorier frivillig, og sporfilmene fra de ulike leverandørene eksponeres samtidig for en radonkonsentrasjon som deltakerne ikke er kjent med på forhånd. Resultatet fra testene brukes som underlag for Radonovas akkreditering. En av de mest krevende sammenligningstestene er den som gjennomføres av det statlige tyske BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Her kan du lese mer om Radonovas resultat fra denne testen.

Kontroll hos kunder

Kontroller hos Radonovas kunder foregår først og fremst i USA og Canada, som sammenlignet med Europa har en delvis forskjellig måte å sikre kvaliteten hos radonlaboratorier på. Blant annet skal hver tiende utplasserte sporfilm ha en «duplicate». Det vil si at det skal finnes to sporfilmer ved 10 prosent av målepunktene, og at resultatene fra disse skal sammenlignes. På den måten kan man kontrollere stabiliteten i resultatene fra målelaboratoriet. For å kontrollere nøyaktigheten pålegges også kunder som plasserer ut mange sporfilmer å sende 3 prosent av filmene fra Radonova til et testanlegg med bestemte referanseverdier. Det blir en såkalt blindtest for Radonovas sporfilmer der kunden kan verifisere den høye kvaliteten vi har lovet. Kunder må også foreta kontroller av ikke-eksponerte detektorer, såkalte «blanks».

Egne tester

I hver måleprosess legger vi minst to detektorer som har vært eksponert i et kalibreringskammer med kjent radonkonsentrasjon. Ved å kontrollere at disse detektorene viser korrekt resultat foretas en granskning og kvalitetssikring av måleprosessen på laboratoriet.

Valideringstest: Radonova får høy karakter av PHE

Slik returnerer du sporfilmer på riktig måte

By Radonmåling No Comments

I Radonova streber vi alltid etter høyeste kvalitet i alle ledd. Derfor ønsker vi å understreke hvor viktig det er at sporfilmene våre returneres på riktig måte. For å unngå feil analyseverdier bør sporfilmer av typen «alpha-track» (Radtrak2, Rapidos og Duotrak) generelt sett ikke returneres i forseglede plastposer. Dersom måletiden er kortere enn 14 dager, bør de aldri plasseres i en forseglet plastpose for retur.

Grunnen til at sporfilmene ikke bør legges i forseglede plastposer er at radon adsorberes («fester seg») i plasten på sporfilmene, og at dette feilaktig kan gi forhøyede verdier tilsvarende 10–20 prosent dersom måletiden har vært kort. Jo lengre tid sporfilmen ligger i den forseglede posen, desto høyere blir avviket. Det gjelder spesielt dersom posen er liten og er ganske lik detektoren med hensyn til volum.

– Vi vet fra tidligere at det er risiko for avvik når sporfilmer legges i forseglede plastposer. Det fremgår også av våre instruksjoner at poser ikke skal forsegles ved retur. Likevel mener vi det er viktig å spre informasjonen for å redusere faren for feil. Det skal også nevnes at risikoen for ekstra radoneksponering ved transport i ikke-forseglede poser generelt er svært lav sammenlignet med risikoen for ekstra eksponering i forseglede poser, sier Tryggve Rönnqvist, teknisk sjef i Radonova Laboratories.

Etter at målingstiden er fullført, skal detektorer returneres til ditt lokale knutepunkt som vil håndtere forsendelsen tilbake til laboratoriet.

Vær oppmerksom på at den lokale hubeadressen for returnerende detektorer i Nórge er:
Radonova
Postboks 100
2714 Jaren

Hvis du trenger mer hjelp med retur, vennligst kontakt vår support eller vanlige spørsmål

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som trenger inn fra byggegrunnen, og i noen tilfeller kommer fra byggematerialet. Avhengig av grunnen under huset og typen byggkonstruksjon kan det oppstå skadelige, høye konsentrasjoner av radon. Radon er en helserisiko som nest etter røyking er den vanligste årsaken til lungekreft. Globalt regner man at 230 000 mennesker rammes av lungekreft hvert år som følge av langvarig eksponering for radon.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO, skyldes 3–14 % av alle tilfeller av lungekreft radon, avhengig av hvor man bor. WHO anbefaler en grenseverdi for radonnivå på 100 Bq/m³.

Kilde:
Möre and Hubbard, “222Rn ABSORPTION IN PLASTIC HOLDERS FOR ALPHA TRACK DETECTORS: A SOURCE OF ERROR”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 74, Nos. ½ pp. 85-91 (1997).

Rapidos

Måleinstrumenter: veteran drives av å hjelpe kundene

By Radonmåling No Comments

Fredrik Lindén har mange års erfaring fra arbeid med måleinstrumenter for radon. Da hans tidligere arbeidsgiver Gammadatas avdeling for radoninstrument ble kjøpt opp av Radonova i begynnelsen av 2019, ble Fredrik en del av et instrumentverksted som går for fullt.

– Jeg trives veldig godt med en variert arbeidsdag. Arbeidsoppgavene mine strekker seg fra innkjøp og lagerhåndtering til service, test og produksjon. Våre måleinstrumenter og tjenestene vi tilbyr har stor innvirkning på virksomheten og hverdagen til kundene våre.

– Service- og supportarbeidet innebærer svært tett kontakt med kundene. Det er stimulerende og gjør arbeidet spesielt meningsfullt når man kan hjelpe kundene så raskt og godt som mulig. Testfasen er også morsom på den måte at den avrunder et omfattende arbeid i verkstedet. Det gir oss en viktig bekreftelse på at instrumentet er klart til bruk i felten.

Frihet og ansvar fremmer engasjement

– Den enkelt har stort spillerom i Radonova. Det føles som om jeg er på en arbeidsplass der den enkelte medarbeiders og selskapets mål går i takt. Vi ønsker å tilby svært gode instrumenter og radonmålinger som hjelper både våre partnere og den enkelte forbruker. Med frihet og ansvar vokser også engasjementet. Det føles viktig når man, som vi, jobber mye med relativt komplekse flyter og prosesser. Det må være riktig i alle ledd.

Oppkjøp gav Radonova et komplett instrumentprogram

Ved å kjøpe radonmåleinstrumentdelen innen Gammadata Instrument i begynnelsen av 2019 fikk Radonova et komplett program med utstyr og produkter for å måle radon. Oppkjøpet innebar at Radonova styrket sin posisjon som verdensledende innen radonmåling i boliger og på arbeidsplasser.

Måleinstrumenter: veteran drives av å hjelpe kundene

Det jobbes på høygir i Radonovas instrumentverksted

By Radonmåling No Comments

Sesongen for måling av radon i grunnen nærmer seg. Samtidig øker etterspørselen etter pålitelige radoninstrumenter. Det betyr travle dager for Fredrik Lindén og kollegaene på produksjonsavdelingen for radoninstrument hos Radonova.

– Produksjonen av radoninstrumenter bygger i stor grad på avansert teknologi, men det kreves også erfaring og håndverk. Kvalitetskravene er høye, og hvert instrument må produseres og testes for å være maksimalt pålitelige ved bruk ute i felten, kommenterer Fredrik Lindén.

Produserer for rask leveranse

– For å møte etterspørselen fra markedet bygger vi akkurat nå en serie med MARKUS 10 – instrument til måling av radon i jord. For at vi alltid skal kunne ha instrumenter tilgjengelige for rask levering forsøker vi å ligge et skritt foran og ha instrumenter klare på lager. Et instrument består av mange komponenter. Det gjør at vi må jobbe med leverandører som både leverer høy kvalitet og holder oppgitte leveringstider. Ingen deler kan unnværes når det gjelder våre instrumenter, fortsetter Fredrik Lindén.

Robusthet og enkel håndtering er avgjørende

– I dag vet vi at godt utprøvde, robuste og brukervennlige instrumenter er avgjørende suksessfaktorer. Det er MARKUS 10 et godt eksempel på. Våre kunder forventer et driftssikkert presisjonsinstrument, og vi streber alltid etter å innfri eller overgå disse forventningene. Før hver sluttmontering deltester vi alle komponentene ut fra strenge kvalitetskrav, avslutter Fredrik Lindén.

Kort om MARKUS 10

Radon i grunnen er den vanligste årsaken til forhøyede radonnivåer. MARKUS 10 er et instrument som måler radon i berggrunn og jord. Det er et bærbart og batteridrevet instrument som kan måle høye radonkonsentrasjoner. Prinsippet er at et sonderør (hult spett) slås ned i grunnen, deretter pumpes luften gjennom sonderøret til et kammer som detekterer radonets nedbrytningsprodukter, og måleresultatet vises i displayet. Måletiden for å måle radon i grunnen er 12 minutter.

Det jobbes på høygir i Radonovas instrumentverksted

Finnes radon kun i kjellerne våre?

By Enebolig, Radonmåling No Comments

Det korte og korrekte svaret er nei, radon forekommer ikke bare i kjellere. Derimot er det vanligere med forhøyede radonverdier i kjellerrom enn i andre deler av huset. Den enkle grunnen til det er at kjellere har direkte kontakt med bakken. Radon i grunnen er den vanligste årsaken til forhøyede radonnivåer.

Radon er en radioaktiv gass med betegnelsen Rn-222, som dannes når radium brytes ned. Radium dannes i sin tur fra uran, som forekommer naturlig i berggrunn og jordarter. Dersom grunnen slipper gjennom luft og husets grunnmur er utett, kan den radonholdige luften lett komme inn. Inne kan radonnivået da bli høyt, noen ganger så høyt som flere tusen becquerel radon per kubikkmeter luft. Det skal sammenlignes med anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ som er den grensen Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har satt for hva som er et forhøyet radonnivå.

Vanligst med lekkasje via kjellerrom

På grunn av kontakten med bakken er kjellere det vanligste stedet for lekkasje av radongass. Lekkasjen skjer da som regel via porøse betongfundamenter, utette pumpekummer eller avløpstilkoblinger som eksponerer kjelleren for radon fra grunnen. Lufttrykket i kjelleren kan også bidra til forhøyede radonkonsentrasjoner. Når lufttrykket kjelleren skiller seg så mye fra trykket utenfor, kan det skapes en såkalt «stack-effect». Sagt på en enkel måte vil det si det at kjelleren slipper inn mer luft fra den underliggende grunnen, noe som i sin tur kan påvirke radonkonsentrasjonen.

Samtidig som kjellerrom kan bidra til forhøyede radonverdier, er det viktig å forstå at hus som står på krypgrunn eller betongplate også risikerer at radon lekker inn. Kjelleren kan dessuten ses som en «buffer» ved forhøyede radonverdier, så lenge kjelleren ikke er bebodd og er avgrenset med en lukket dør. Med krypgrunn eller betongplate risikerer man at radon lekker direkte inn i de bebodde rommene i huset. Det er altså ikke slik at kjellerrom kun er negativt når det gjelder radon.

– Det er risikabelt å sette likhetstegn mellom kjeller og høye radonnivåer. Man bør absolutt være ekstra observant og alltid måle kjellerrom, men forhøyede radonverdier finnes ofte også i hus og bygninger uten kjeller, kommenterer Karl Nilsson, adm.dir. i Radonova Laboratories.

Å sette inn tiltak trenger ikke være komplisert

Radongass er helt luktfri og usynlig. Den eneste måten å finne ut hvor høyt radonnivå man har hjemme er derfor å måle. Hvis en måling viser forhøyet radonnivå, er anbefalingen å søke hjelp hos en radonkonsulent som kan identifisere hvor radonet lekker inn, og hvilke tiltak som kan bidra til å senke nivået under anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³. Du finner radonkonsulenter på hjemmesiden til Norsk Radonforening.

Dersom radon lekker inn via kjelleren, kan det noen ganger være nok å tette sprekker og hull mot grunnen. Det kan også være aktuelt å bytte eller tette deksler til pumpekummer og avløp. Ved høye radonkonsentrasjoner kan det imidlertid være nødvendig med mer omfattende tiltak for å få konsentrasjonen under referanseverdien. I slike tilfeller kan det være aktuelt å installere et såkalt radonsug eller radonbrønn. Det trenger ikke nødvendigvis å være spesielt komplisert og har ofte god effekt. (Obs! Radon som kommer fra byggemateriale senkes derimot som regel med forbedret mekanisk ventilasjon.)

– Generelt sett har husene våre blitt stadig tettere og mer motstandsdyktige mot radon. Dessuten brukes ofte radonresistent byggemateriale og godt gjennomtenkte ventilasjonsløsninger. Uansett om man bor i et nytt eller gammelt hus med eller uten kjeller er rådet uansett å utføre en radonmåling. På den måten får man full kontroll og kan om nødvendig sette inn tiltak mot forhøyet radonnivå, avslutter Radonovas Karl Nilsson.

Les mer om radon og radonmåling på www.radonova.no.

Finnes radon kun i kjellerne våre?

Må man måle radon på hytta?

By Enebolig, Radonmåling No Comments

Det kommer inn mange spørsmål om radon til Nordens største radonlaboratorium Radonova. Et av de vanligste, er om man bør måle radon på hytta? Før vi går inn på den problemstillingen, er det viktig å påpeke at det viktigste er å måle radon i den boligen man bor fast i (der man oppholder seg over lengst tid). Det er viktig at radonnivået ligger under den nasjonale tiltaksgrensen 100 Bq/m3. Hvis det ikke gjør det, bør man gjennomføre tiltak for å senke radonnivået.

Eksempel på når det er aktuelt å måle radon på hytta

På hytta er det kanskje ikke like selvfølgelig å gjennomføre radonmåling, siden man som regel oppholder seg der i betydelig kortere tid enn i den permanente boligen. Men det kan likevel være flere gode grunner til å foreta en måling.

Her er noen eksempler på når det er viktig å måle radon på hytta:

  • Dersom hytta er yngre enn 5 år. Det stilles like strenge radonkrav til fritidsboliger som til helårsboliger i byggeforskriftene TEK10 og TEK17.
  • Dersom hytta ligger i det som kommunen har definert som et høyrisikoområde med hensyn til radon. Merk at svært høye radonverdier allerede ved kortere opphold kan gi like høy eksponering som i en permanent bolig med et radonnivå over 100 Bq/m3, som er gjeldende tiltaksgrense.
  • Dersom du oppholder deg mye på hytta i løpet av vinterhalvåret. Grunnen er at radonkonsentrasjonen er betydelig høyere i fyringssesongen enn om sommeren. Det skyldes at mer radonholdig luft fra grunnen siver inn når huset varmes opp.
  • Hvis du har fremtidige planer om å bo permanent i huset eller selge det som permanent bolig.

Enkelt å måle

Det er svært enkelt å gjennomføre en radonmåling. Du bestiller sporfilmer og plasserer dem ut i henhold til tydelige instruksjoner. Etter to måneder sender du filmene tilbake til radonlaboratoriet som deretter utarbeider en analyserapport. For å garantere en korrekt måleverdi er det viktig å bruke et akkreditert radonlaboratorium som Radonova.

Bestill radonmåling her

Må man måle radon på hytta?

Seks trinn for et radonfritt miljø

By Arbeidsplass, Radonmåling No Comments

Arbeidsgiveren har ansvar for at innemiljøet på arbeidsplassen er tilfredsstillende og ikke helsefarlig. Dermed er det også arbeidsgiveren som plikter å sørge for at det ikke er for mye radon i inneluften. Her følger seks trinn for å få et radonfritt arbeidsmiljø.

Trinn 1 – Langtidsmåling av radon

Innledningsvis bør man gjennomføre en langtidsmåling med sporfilm i 2 måneder. På den måten kommer man frem til en årsmiddelverdi. Arbeidstilsynet henviser til tiltaksgrensen på 100 Bq/m³ fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet). Her kan du lese om hvordan man måler radon på en arbeidsplass, og hvorfor du skal velge et akkreditert laboratorium.

Trinn 2 – Radonmåling på arbeidsplass

Dersom den innledende langtidsmålingen viser at det finnes områder på arbeidsplassen som overstiger et radonnivå på 100 Bq/m3, bør man foreta oppfølgende målinger innenfor normal arbeidstid. Dette for å få en vurdering av hvilke radonkonsentrasjoner personalet utsettes for i arbeidstiden samt få et bedre underlag for hvordan man eventuelt kan redusere radonnivået. Denne typen måling kan enten gjøres med instrumenter som logger radonnivået i spesifikke tidsintervaller eller med spesielt utformede sporfilmer. Les mer om de ulike metodene her.

Trinn 3 – Tiltak

Hvis det viser seg at det må gjennomføres radonreduserende tiltak, anbefaler vi å ta kontakt med en kvalifisert radonkonsulent som går gjennom måleresultatene og deretter foreslår ett eller flere tiltak for å senke radonnivået. På Norsk Radonforenings hjemmeside finner dere konsulenter som kan hjelpe.

Trinn 4 – Oppfølgingsmåling

Etter gjennomførte tiltak må det foretas oppfølgingsmålinger for å kontrollere hvor effektive tiltakene er, og at grenseverdien på 100 Bq/m3 ikke overstiges. I disse tilfellene anbefaler vi at man foretar en ny måling i arbeidstiden, slik det er beskrevet i trinn 2 ovenfor, og gjennomfører en ny langtidsmåling som beskrevet i trinn 1. Dette for å få en aktuell årsmiddelverdi på radonnivået.

Trinn 5 – Personbåren radonmåler

På enkelte arbeidsplasser kan man av ulke årsaker ikke redusere radonnivået under referanseverdien på 100 Bq/m3. I slike tilfeller må man gjøre en vurdering av hvilke nivåer personalet er utsatt for i løpet av den tiden de arbeider. Det kan gjøres ved å måle i arbeidstiden som beskrevet i trinn 2. Et annet alternativ er å la personalet bære radonmålere for å beregne den enkeltes radoneksponering. Her kan du lese mer om hvordan en slik persondosemåling foregår.

Trinn 6 – Radonfritt miljø

Det er godt kartlagt hvor farlig radon er. Radon er nest etter røyking den vanligste årsaken til at mennesker får lungekreft. I Norge anslår DSA at 300 mennesker rammes av lungekreft på grunn av radon hvert år. Det er derfor svært viktig å holde radonnivået så lavt som mulig, jo lavere desto bedre. Ved å følge de ulike trinnene ovenfor kan dere minimere radonnivået og sikre arbeidsmiljøet for de ansatte i virksomheten. I tillegg til å måle på arbeidsplassen er det også viktig at de ansatte måler i egen bolig.

Radonova lanserer ROBIN2 – profesjonell radonsensor med svært høy følsomhet

By Nyheter, Radonmåling No Comments

Radonova Laboratories lanserer nå radonsensoren ROBIN2. Den nyeste versjonen er dobbelt så følsom som forgjengeren og har en nyutviklet responsfunksjon for optimal reaksjon på raske endringer i radonnivået.

ROBIN2 er en profesjonell radonsensor for fast installasjon i smarte hjem, radonovervåking, radonevakuering eller montering i luftbehandlingsaggregater og fraluftsvifter. Radonsensoren kobles enkelt til regulator, sentralenhet, datalogger, viftereguleringssystemer eller PLC. Sensoren fås i forskjellige varianter.

Gjennom den nye responsfunksjonen får man bedre tilpasning til tidsvariasjonene i radonkonsentrasjonen. Dette skyldes den økte følsomheten som reduserer feil ved lavere konsentrasjoner der man ellers er begrenset av en dårligere statistikk fordi pulshastigheten blir lav. ROBIN2 har et nyutviklet moderkort som er bedre isolert og mer motstandsdyktig overfor værpåvirkning. ROBIN2 leveres i en basisversjon for innendørs bruk og en gruveversjon. Gruveversjonen har ytterligere en beskyttelse mot støv og fuktighet og er optimert for underjordiske målinger. ROBIN2 leveres fra og med desember 2019.

– Jeg er stolt over at Radonova har lykkes med å forbedre ROBIN, som var den første radonsensoren på markedet allerede i 2016. ROBIN2 er klart markedsledende takket være den nye funksjonaliteten, ikke minst med tanke på responsfunksjon og stabilitet, sier Dag Sedin, som er seniorrådgiver hos Radonova, og som også var med da den første versjonen ble lansert.

Kort om ROBIN2

ROBIN2 måler radonkonsentrasjonen i Bq/m³ og gir et analogt utsignal på 1-10V, proporsjonalt med mengden radon i luften. ROBIN2 har forbedret følsomhet enn ROBIN siden målekammeret er større og mer effektivt. Utsignalet er også mer stabilt og mer følsomt for den reelle variasjonen i radonkonsentrasjon. Om ønskelig kan måleområde defineres av kunden. Radonsensoren er beskyttet mot elektromagnetiske forstyrrelser og kan kobles til tyristorregulator. Sensoren kan monteres uavhengig av retning og kan installeres fast i rommiljø, ventilasjonssjakt eller luftbehandlingsaggregat. Gruveversjonen har forsterket fuktbeskyttelse og er bygget for underjordisk miljø.

Tåler montering i laminær og turbulent luftstrøm

Høy følsomhet for å gi god tidsoppløsning

Stor fleksibilitet og mulighet for å tilpasse radonsensoren for OEM

For mer informasjon om ROBIN2 se https://radoninstrument.com/produkt/robin/

ROBIN2