Skip to main content
0
 

Bestill sporfilmer for måling på arbeidsplasser

» Korte leveringstider og raske resultater
» Målingen kan gjennomføres hele året
» Unikt produktportefølje
» Vi er akkreditert i henhold til ISO 17025

AKKREDITERT

Radonmåling – årsmiddelverdi

Radtrak³® – Sporfilmer for pålitelig langtidsmåling av
radon, som gir en korrekt årlig gjennomsnittsverdi.

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling på arbeidsplassen

Rapidos® – Sporfilmer for raskt resultat i løpet av 10 dager.

BESTILL HER
PÅLITELIG

SPIRIT RADONLOGGER

Radoninstrument for oppfølgingsmåling (Trinn 2) som oppfyller DSAs målprosedyre

BESTILL HER

Radon kan finnes på alle typer arbeidplasser og virksomheter

Norge er blant de landene i verden med de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluften. De høyeste radonnivåene forekommer oftest under jord som i vannverk, kraftverk og fjellanlegg, men, eksponering for radon kan skje på alle typer arbeidsplasser. Undersøkelser viser at høye radonkonsentrasjoner forekommer i mange skoler og barnehager, kontorer og andre vanlige arbeidsplasser. Radonovas målemetoder følger DSAs måleprosedyre for radonkartlegging i skoler og barnehager som også kan brukes som veiledning for målinger på øvrige arbeidsplasser.

Visste du at 25% av målinger på norske arbeidsplasser og 35% av målinger i norske skoler og  har vist radonverdier over tiltaksgrensen på 100 Bq/m³?

 

* Statistikk fra Radonova laboratories AB

Fire trinn til radonfritt innemiljø på arbeidsplassen

Beregn og bestill langtidsmåling (trinn 1) til din arbeidsplass (minst to måneder i vinterhalvåret). Det skal være minst en sporfilm pr. 150 m² i alle etasjer med bakkekontakt. Etter arbeidsmiljøloven må arbeidsgiver kartlegge og risikovurdere radonnivået, og eventuelt gjøre tiltak for å redusere eksponeringen. Les gjerne mer om dette her: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/straling/radon/

DSA (strålevernet) har beregnet at 400 personer årlig i Norge rammes av lungekreft forårsaket av radon. Gjennom å følge de ulike trinnene nedenfor kan dere sikre at de ansatte jobber i et radonsikkert miljø.

Hvis langtidsmålingen viser høyere årsmiddelverdi enn 100 Bq/m³ i oppholdsrom, må det enten gjøres tiltak eller oppfølgende trinn 2- måling hvis lokalene har balansert ventilasjon med varierende driftstider. Trinn 1- og trinn 2 munner til sammen ut i et beregnet radonnivå i brukstiden iht måleprosedyre fra DSA. Det er dette som skal sammenliknes med tiltaksgrensene. Instrumentet som trinn 2-målingen utføres med bør være individuelt kalibrert og kunne vise korrekte verdier time for time. For dette kan man benytte Radonovas SPIRIT radonlogger.

Der radonnivået i brukstiden overstiger 100 Bq/m³ må radonsenkende tiltak gjennomføres. På Norsk radonforenings hjemmeside fins firmaer som jobber med radontiltak. Etter tiltak må man gjøre oppfølgende målinger for å kontrollere virkningen. Dette innebærer ny trinn 1-måling og eventuell ny trinn 2-måling.

På visse arbeidsplasser kan man av ulike årsaker ikke senke radonnivået til under tiltaksgrensene. I slike tilfeller må arbeidsgiver gjøre en beregning av hver enkelt ansatts eksponering i løpet av året. Dette har Arbeidstilsynet gitt retningslinjer for. Der man står i fare for å overskride grensene, kan ansatte utstyres med en personbåren radonmåler (dosimeter).

Det er vel kartlagt at radon, etter røyking, er den største årsaken tilat mennesker rammes av lungekreft. Derfor er det viktig å holde radonnivåene så lave som mulig, jo lavere desto bedre.

arbeidsplasser

Strålevernforskriften og Arbeidsmiljøloven stiller krav til skoler og barnehager

Strålevernforskriften gjelder for allmennheten og fastsetter bindende grenseverdier for skolebygninger, barnehagebygninger og utleieboliger. Grenseverdiene er bindende og må overholdes fra 1. januar 2014. Grenseverdiene innebærer at radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense).  Radonnivået uansett skal ikke overstige maksimumsgrenseverdien på 200 Bq/m3.

Arbeidsmiljøloven §4 krever at luft på arbeidsplassen skal være fri for helseskadelige forurensninger.

Hvor ofte skal det måles?

Måling i skoler og barnehager gjøres normalt hvert femte år. Det er vanlig å benytte samme intervall på øvrige arbeidsplasser.

”Norske arbeidsplassers bygnings- og utstyrsmessige forhold skal ha radonkonsentrasjoner som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.”

           – Regjeringens mål for å redusere radoneksponeringen på norske arbeidsplasser

Hvor mange sporfilmer trengs for å måle arbeidsplassen vår?

Trenger du hjelp med å regne ut hvor mange sporfilmer som kreves for å måle radon på arbeidsplassen din?

Ved radonmåling på arbeidsplasser anbefaler vi i Radonova at man følger retningslinjene som er fastsatt av IRMA (International Radon Measurement Association). Da oppfyller man også DSAs måleprosedyrer som Arbeidstilsynet henviser til. Fordelen med disse retningslinjene er i tillegg at man får gode prosedyrer som bidrar til å redusere tidsforbruket ved måleprosjekter. For eksempel er det viktig å unngå å måtte komme tilbake for å foreta ytterligere målinger på grunn av at man har brukt for få sporfilmer. Man får også en bedre oversikt over radonsituasjonen på arbeidsplassen og dermed en bedre kartlegging radoneksponeringen de ansatte utsettes for. Ved hjelp av retningslinjene fra IRMA er det mulig å beregne hvor mange sporfilmer som trengs.

Ved en radonmåling skal følgende lokaler måles:

  • Lokaler og rom som brukes regelmessig i mer enn fire timer per dag
  • Alle underjordiske lokaler/kjellerlokaler eller andre lokaler med risiko for inntrengning av radon, som kan brukes av en person mer enn én time i uken
  • Samtlige aktuelle lokaler/rom på kjeller- og sokkelplan. For større lokaler skal det brukes minst én sporfilm per 150 m2
  • På høyere etasjeplan skal det brukes minst to sporfilmer og minst én sporfilm per 250 m2

I forbindelse med at stadig flere arbeidsplasser utfører radonmåling med sporfilmer, identifiseres målesteder som overstiger den anbefalte tiltaksgrensen på 100 Bq/m³

I følge DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) sin måleprosedyre som gjelder for skoler, barnehager og andre arbeidsplasser, skal det i disse tilfellene utføres en oppfølgingsmåling (trinn 2) med et radoninstrument skal være individuelt kalibrert og kunne vise reell variasjon time for time gjennom en hel uke.

Med Radonovas SPIRIT-logger er de enkelt å plassere ut og målingen startes med kun ett enkelt trykk på en knapp. Deretter logger man inn på Radonovas «Mine sider» og legger inn arbeidstiden for en uke. Etter 7 dagers måling får man frem en faktor mellom radonnivået i arbeidstiden og radonnivået i hele måleperioden. Legger man i tillegg inn tidligere målt årsmiddelverdi (vanligvis fra fra sporfilm), får man et beregnet radonnivå i brukstiden. Det er dette som skal sammenliknes med grenseverdiene. Er dette nivået lavere enn 100 Bq/m³, trengs det ikke radonreduserende tiltak.

Mål radon på arbeidsplassen med våre sporfilmer og få hjelp av vår effektive webapplikasjon

Det er lett å måle radon på en arbeidsplass. Du bestiller sporfilmer fra oss, plasserer dem, registrerer data på Mine Sider, samler inn sporfilmer og sender dem til vårt laboratorium. Rapporten sendes deretter med e-post, eller du kan laste den ned fra nettet i løpet av en uke.

Med oss får du:

  • Fri tilgang til Mine Sider som forenkler plassering og datainnhenting
  • Levering av radonboks i løpet av 1–2 dager
  • Analysetider på under en (1) uke
  • Høyeste kvalitet og presisjon på målingen dokumentert i internasjonale tester
  • Sertifisert måling i henhold til ISO17025 og godkjenning fra Statens strålevern

Siden den største kostnaden for en radonmåling som regel er tiden det tar å plassere, registrere og hente sporfilmer inn igjen, er det viktig med en effektiv og sikker prosess i alle ledd. En høykvalitativ radonmåling gir dessuten et bedre grunnlag og lavere kostnader for senere radonutredning eller radontiltak, dersom det skulle bli nødvendig. Ved å bruke våre sporfilmer og webapplikasjonen Mine Sider får du den mest nøyaktige målingen og en utrolig effektiv måleprosedyre.

Arbeidstilsynet stiller krav til kartlegging og måling

”Arbeidsgiver har plikt til å kartlegge og vurdere radonnivået på arbeidsplasser og i arbeidslokaler, og eventuelt gjøre tiltak for å redusere eksponeringen. Arbeidsgiver må ha kjennskap til radonnivået i lokaler og områder hvor ansatte oppholder seg og ha kunnskap om hvordan radon kan påvirke ansattes helse”, skriver Arbeidstilsynet. Kilde 

Radonova anbefaler å måle da måling er den eneste sikre måten å få vite radonverdiene. Gjennom en grundig måling får du også en god kartlegging som gjør det enklere og mer kostnadseffektivt hvis oppfølgingsmålinger eller tiltak skulle behøves.

Hvem er vi?

Radonova er Nordens ledende laboratorium for måling av radon i eneboliger, i boligblokker og på arbeidsplasser. Ved hjelp av våre sporfilmer kan man enkelt og med høy presisjon måle radonnivået i inneluften på arbeidsplasser, på skoler og i offentlige lokaler. Det eneste som kreves for å måle, er at vi sender deg sporfilmer, som du utplasserer der du ønsker å måle. Deretter returnerer du sporfilmer til vårt laboratorium, som analyserer dem og gir deg resultatet av målingen.

Vårt selskap har røtter i universitets- og forskningsmiljøet og har svært avansert utstyr for å analysere radon i inneluft ved hjelp av våre sporfilmer Radtrak2®, Radtrak3®, Rapidos® og Duotrak®. Vi scorer alltid høyt i internasjonale sammenligningstester. Våre sikre målemetoder har høy presisjon og er akkrediterte.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet uran238 brytes ned. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor. Statens strålevern anslår at ca. 300 lungekrefttilfeller per år forårsakes av radon fra norske boliger. Bor eller arbeider man i en eiendom med høyt radonnivå, det vil si et radonnivå som overstiger grenseverdien på 100 Bq/m3, har man større risiko for å rammes. Derfor bør man måle radon i boligen og på arbeidsplassen.

Kundcase

Letengs administrerende direktør Odd Martinsen kommenterer her

– Vi var usikre på grunnen under våre lokaler og om bygningsmaterialene kunne påvirke radonnivået. Virksomheten i Oslo drives på drøye 1 300 kvadratmeter og ligger i en gammel betongfabrikk.

Effktiv og enkel prosess
– Selve gjennomføringen gikk veldig smidig. Fra begynnelse til slutt fikk vi svært god hjelp fra Radonova. De hjalp oss å beregne antallet radondetektorer (sporfilmer) og har en god og effektiv prosess for foretak vil måle og analysere radonnivåene i sine lokaler. Etter målingen fikk vi også en tydelig og oversiktlig rapport som viser at vi ligger under anbefalt tiltaksgrense og arbeider i ”radontrygge” lokaler.

Kort om Arbeidstilsynets krav og anbefalinger
Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og dermed også for at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må kartlegge farer og problemer i virksomheten, vurdere risikoen og ved behov utarbeide og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Les mer her