Bestill sporfilmer for måling på arbeidsplasser

» Korte leveringstider og raske resultater
» Målingen kan gjennomføres hele året
» Unikt produktportefølje
» Vi er akkreditert i henhold til ISO 17025

AKKREDITERT

Radonmåling for å fastsette årlig gjennomsnittsverdi

Radtrak³® – Sporfilmer for pålitelig langtidsmåling av
radon, som gir en korrekt årlig gjennomsnittsverdi.

BESTILL HER
AKKREDITERT

Hurtig radonmåling på arbeidsplassen

Rapidos® – Sporfilmer for raskt resultat i løpet av 10 dager.

BESTILL HER

Radon kan finnes på alle typer arbeidplasser og virksomheter

Norge er blant de landene i verden med de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluften. De høyeste radonnivåene forekommer oftest under jord som i vannverk, kraftverk og fjellanlegg, men, eksponering for radon kan skje på alle typer arbeidsplasser. Undersøkelser viser at høye radonkonsentrasjoner forekommer i mange skoler og barnehager, kontorer og andre vanlige arbeidsplasser. Radonovas målemetoder følger DSAs måleprosedyre for radonkartlegging i skoler og barnehager som også kan brukes som veiledning for målinger på øvrige arbeidsplasser.

Visste du at 25% av målinger på norske arbeidsplasser og 35% av målinger i norske skoler og  har vist radonverdier over tiltaksgrensen på 100 Bq/m³?

 

* Statistikk fra Radonova laboratories AB

Seks trinn til radonfritt innemiljø på arbeidsplassen

Langtidsmåling av radon

Innledningsvis bør man gjennomføre en langtidsmåling med sporfilm i 2 måneder. På den måten kommer man frem til en årsmiddelverdi. Arbeidstilsynet henviser til tiltaksgrensen på 100 Bq/m³ fra DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet). Her kan du lese om hvordan man måler radon på en arbeidsplass, og hvorfor du skal velge et akkreditert laboratorium.

Radonmåling på arbeidsplass

Dersom den innledende langtidsmålingen viser at det finnes områder på arbeidsplassen som overstiger et radonnivå på 100 Bq/m3, bør man foreta oppfølgende målinger innenfor normal arbeidstid. Dette for å få en vurdering av hvilke radonkonsentrasjoner personalet utsettes for i arbeidstiden samt få et bedre underlag for hvordan man eventuelt kan redusere radonnivået.

Denne typen måling kan enten gjøres med instrumenter som logger radonnivået i spesifikke tidsintervaller eller med spesielt utformede sporfilmer.

Les mer om de ulike metodene her.

Tiltak

Hvis det viser seg at det må gjennomføres radonreduserende tiltak, anbefaler vi å ta kontakt med en kvalifisert radonkonsulent som går gjennom måleresultatene og deretter foreslår ett eller flere tiltak for å senke radonnivået.

Norsk Radonforenings hjemmeside finner dere konsulenter som kan hjelpe

Oppfølgingsmåling

Etter gjennomførte tiltak må det foretas oppfølgingsmålinger for å kontrollere hvor effektive tiltakene er, og at referanseverdien på 100 Bq/m3 ikke overstiges.

I disse tilfellene anbefaler vi at man foretar en ny måling i arbeidstiden, slik det er beskrevet i trinn 2 ovenfor, og gjennomfører en ny langtidsmåling som beskrevet i trinn 1. Dette for å få en aktuell årsmiddelverdi på radonnivået.

Personbåren radonmåler

På enkelte arbeidsplasser kan man av ulke årsaker ikke redusere radonnivået under referanseverdien på 100 Bq/m3.

I slike tilfeller må man gjøre en vurdering av hvilke nivåer personalet er utsatt for i løpet av den tiden de arbeider. Det kan gjøres ved å måle i arbeidstiden som beskrevet i trinn 2.

Et annet alternativ er å la personalet bære radonmålere for å beregne den enkeltes radoneksponering. Her kan du lese mer om hvordan en slik persondosemåling foregår.

Radonfritt miljø

Det er godt kartlagt hvor farlig radon er. Radon er nest etter røyking den vanligste årsaken til at mennesker får lungekreft.

I Norge anslår DSA at 300 mennesker rammes av lungekreft på grunn av radon hvert år. Det er derfor svært viktig å holde radonnivået så lavt som mulig, jo lavere desto bedre. Ved å følge de ulike trinnene ovenfor kan dere minimere radonnivået og sikre arbeidsmiljøet for de ansatte i virksomheten.

I tillegg til å måle på arbeidsplassen er det også viktig at de ansatte måler i egen bolig. Les mer om dette her.

arbeidsplasser

Strålevernforskriften og Arbeidsmiljøloven stiller krav til skoler og barnehager

Strålevernforskriften gjelder for allmennheten og fastsetter bindende grenseverdier for skolebygninger, barnehagebygninger og utleieboliger. Grenseverdiene er bindende og må overholdes fra 1. januar 2014. Grenseverdiene innebærer at radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense).  Radonnivået uansett skal ikke overstige maksimumsgrenseverdien på 200 Bq/m3.

Arbeidsmiljøloven §4 krever at luft på arbeidsplassen skal være fri for helseskadelige forurensninger.

Hvor ofte skal det måles?

Måling i skoler og barnehager gjøres normalt hvert femte år. Det er vanlig å benytte samme intervall på øvrige arbeidsplasser.

”Norske arbeidsplassers bygnings- og utstyrsmessige forhold skal ha radonkonsentrasjoner som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.”

           – Regjeringens mål for å redusere radoneksponeringen på norske arbeidsplasser

Hvor mange sporfilmer trengs for å måle arbeidsplassen vår?

Trenger du hjelp med å regne ut hvor mange sporfilmer som kreves for å måle radon på arbeidsplassen din?

Ved radonmåling på arbeidsplasser anbefaler vi i Radonova at man følger retningslinjene som er fastsatt av IRMA (International Radon Measurement Association). Da oppfyller man også DSAs måleprosedyrer som Arbeidstilsynet henviser til. Fordelen med disse retningslinjene er i tillegg at man får gode prosedyrer som bidrar til å redusere tidsforbruket ved måleprosjekter. For eksempel er det viktig å unngå å måtte komme tilbake for å foreta ytterligere målinger på grunn av at man har brukt for få sporfilmer. Man får også en bedre oversikt over radonsituasjonen på arbeidsplassen og dermed en bedre kartlegging radoneksponeringen de ansatte utsettes for. Ved hjelp av retningslinjene fra IRMA er det mulig å beregne hvor mange sporfilmer som trengs.

Ved en radonmåling skal følgende lokaler måles:

  • Lokaler og rom som brukes regelmessig i mer enn fire timer per dag
  • Alle underjordiske lokaler/kjellerlokaler eller andre lokaler med risiko for inntrengning av radon, som kan brukes av en person mer enn én time i uken
  • Samtlige aktuelle lokaler/rom på kjeller- og sokkelplan. For større lokaler skal det brukes minst én sporfilm per 150 m2
  • På høyere etasjeplan skal det brukes minst to sporfilmer og minst én sporfilm per 250 m2

Mål radon på arbeidsplassen med våre sporfilmer og få hjelp av vår effektive webapplikasjon

Det er lett å måle radon på en arbeidsplass. Du bestiller sporfilmer fra oss, plasserer dem, registrerer data på Mine Sider, samler inn sporfilmer og sender dem til vårt laboratorium. Rapporten sendes deretter med e-post, eller du kan laste den ned fra nettet i løpet av en uke.

Med oss får du:

  • Fri tilgang til Mine Sider som forenkler plassering og datainnhenting
  • Levering av radonboks i løpet av 1–2 dager
  • Analysetider på under en (1) uke
  • Høyeste kvalitet og presisjon på målingen dokumentert i internasjonale tester
  • Sertifisert måling i henhold til ISO17025 og godkjenning fra Statens strålevern

Siden den største kostnaden for en radonmåling som regel er tiden det tar å plassere, registrere og hente sporfilmer inn igjen, er det viktig med en effektiv og sikker prosess i alle ledd. En høykvalitativ radonmåling gir dessuten et bedre grunnlag og lavere kostnader for senere radonutredning eller radontiltak, dersom det skulle bli nødvendig. Ved å bruke våre sporfilmer og webapplikasjonen Mine Sider får du den mest nøyaktige målingen og en utrolig effektiv måleprosedyre.

Arbeidstilsynet stiller krav til kartlegging og måling

”Arbeidsgiver har plikt til å kartlegge og vurdere radonnivået på arbeidsplasser og i arbeidslokaler, og eventuelt gjøre tiltak for å redusere eksponeringen. Arbeidsgiver må ha kjennskap til radonnivået i lokaler og områder hvor ansatte oppholder seg og ha kunnskap om hvordan radon kan påvirke ansattes helse”, skriver Arbeidstilsynet. Kilde 

Radonova anbefaler å måle da måling er den eneste sikre måten å få vite radonverdiene. Gjennom en grundig måling får du også en god kartlegging som gjør det enklere og mer kostnadseffektivt hvis oppfølgingsmålinger eller tiltak skulle behøves.

Hvem er vi?

Radonova er Nordens ledende laboratorium for måling av radon i eneboliger, i boligblokker og på arbeidsplasser. Ved hjelp av våre sporfilmer kan man enkelt og med høy presisjon måle radonnivået i inneluften på arbeidsplasser, på skoler og i offentlige lokaler. Det eneste som kreves for å måle, er at vi sender deg sporfilmer, som du utplasserer der du ønsker å måle. Deretter returnerer du sporfilmer til vårt laboratorium, som analyserer dem og gir deg resultatet av målingen.

Vårt selskap har røtter i universitets- og forskningsmiljøet og har svært avansert utstyr for å analysere radon i inneluft ved hjelp av våre sporfilmer Radtrak2®, Radtrak3®, Rapidos® og Duotrak®. Vi scorer alltid høyt i internasjonale sammenligningstester. Våre sikre målemetoder har høy presisjon og er akkrediterte.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet uran238 brytes ned. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor. Statens strålevern anslår at ca. 300 lungekrefttilfeller per år forårsakes av radon fra norske boliger. Bor eller arbeider man i en eiendom med høyt radonnivå, det vil si et radonnivå som overstiger grenseverdien på 100 Bq/m3, har man større risiko for å rammes. Derfor bør man måle radon i boligen og på arbeidsplassen.

Kundcase

Letengs administrerende direktør Odd Martinsen kommenterer her

– Vi var usikre på grunnen under våre lokaler og om bygningsmaterialene kunne påvirke radonnivået. Virksomheten i Oslo drives på drøye 1 300 kvadratmeter og ligger i en gammel betongfabrikk.

Effktiv og enkel prosess
– Selve gjennomføringen gikk veldig smidig. Fra begynnelse til slutt fikk vi svært god hjelp fra Radonova. De hjalp oss å beregne antallet radondetektorer (sporfilmer) og har en god og effektiv prosess for foretak vil måle og analysere radonnivåene i sine lokaler. Etter målingen fikk vi også en tydelig og oversiktlig rapport som viser at vi ligger under anbefalt tiltaksgrense og arbeider i ”radontrygge” lokaler.

Kort om Arbeidstilsynets krav og anbefalinger
Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og dermed også for at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må kartlegge farer og problemer i virksomheten, vurdere risikoen og ved behov utarbeide og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Les mer her