Skip to main content
0
 

GJENNOM OVER 600 000 UTFØRTE MÅLINGER HAR RADONOVA HITTIL HJULPET MED Å FINNE OVER 120 000 HØYE RADONVERDIER I NORSKE BOLIGER

Akkrediterte og sertifiserte radonmålinger for:
» Eneboliger
» Borettslag og utleieboliger
» Arbeidsplasser og skoler
Rask levering, 1 - 2 dager
Bestill sporfilmer fra hele Norges radonlaboratorium
med Norges raskeste analysesvar

 

Beskytt dine lunger og forsikre deg om at inneluften har lavt radonnivå

Akkrediterte og sertifiserte radonmålinger for:
» Eneboliger
» Borettslag og utleieboliger
» Arbeidsplasser og skoler
Rask levering, 1 - 2 dager
Bestill sporfilmer fra verdens største radonlaboratorium med Norges raskeste analysesvar

1
1

Akkrediterte og sertifiserte radonmålinger for:

» Eneboliger
» Borettslag og utleieboliger
» Arbeidsplasser og skoler

Bestill sporfilmer fra verdens største radonlaboratorium med Norges raskeste analysesvar – levering i løpet av 1-2 dager

AKKREDITERT

Hurtig radonmåling
i enebolig

Rapidos® – Sporfilmer som gir resultat
i løpet av 10 dager

BESTILL HER
AKKREDITERT

Radonmåling
på arbeidsplass og skoler


Radtrak³® – Sporfilmer for pålitelig langtidsmåling av radon, som gir en korrekt årlig gjennomsnittsverdi

BESTILL HER
AKKREDITERT

Radonmåling
i leilighet


Radtrak³® – Sporfilmer for pålitelig langtidsmåling av radon, som gir en korrekt årlig gjennomsnittsverdi

BESTILL HER
AKKREDITERT

Radonmåling
i enebolig


Radtrak³® – Sporfilmer for nøyaktig måling av årsmiddelverdi i fyringssesongen

BESTILL HER

Dette gjelder for radonmålinger i Norge

DSA anbefaler å måle radon regelmessig og om du leier du ut bolig, Da må du måle radon.

Radonnivået i et bygg kan endre seg over tid. Målinger må derfor gjøres jevnlig. Hvor ofte, er en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle:

 • Bygninger som ikke tidligere har hatt måling, bør alltid måles.
 • Etter større ombygginger og bruksendringer skal det alltid måles.
 • Er det gjort tiltak mot radon i bygningen, bør man måle cirka hvert femte år, og oftere dersom radonproblemene har vært alvorlige. Tilsvarende er også fornuftig for nybygg, samt for bygninger som ligger i et kjent radonutsatt område.
 • I bygninger hvor tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3, er det tilstrekkelig å måle cirka hvert tiende år, dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningen eller ventilasjon i perioden.
 • Anbefalingen gjelder alle typer bygninger.

Bestill radonmåling direkte av oss, så er du et skritt nærmere et radonsikret hjem eller arbeidsplass.

 • Med Radonova kan du være sikker på resultatet. Vi bedriver ingen tiltaksvirksomhet og vi rapporterer kun resultatene til kunden.
 • Når du kjøper fra Radonova kjøper du direkte av oss som et uavhengig akkreditert laboratorium med egen produksjon og analyse av sporfilmer.
 • Radonova er registrert i Brønnøysundregistrene brreg.no
radonmåling

Digitale instrument og sensorer for arbeidsplass, skoler og boligblokk

På eiendommer med ventilasjon kan radonnivået variere kraftig, avhengig av om ventilasjonen er slått på eller ikke. For å optimalisere ventilasjonen på arbeidsplasser og skoler, er det derfor viktig å velge rett radonmåler. Radonnivået vil ofte være betydelig lavere når ventilasjonen er slått på. For å kunne avgjøre når ventilasjonen burde slås av eller på, bør det måles med en radonmåler som kan reagere raskt på endringer i radonnivået.

Midlingstid
Midlingstid bør maks være høyst 1 time hvis man skal bruke dette for å måle for trinn-2 målinger på arbeidsplasser og skoler å vurdere behov for tiltak.

Velg en måler som bidrar til optimalisert ventilasjon og lavt strømforbruk
Målet er ofte å optimalisere ventilasjonen for å holde radonnivået på et akseptabelt nivå i arbeids- og skoletiden, samtidig som man holder strømforbruket så lavt som mulig. For å klare dette, bør det benyttes radonmålere med kort responstid, slik som SPIRIT-logger og SPIRIT-sensor. Med halvlederteknologi basert på høyspenning. Disse indikerer sann radonverdi på mindre enn 40 minutters måling. Fordelen med dette er at man kan se tydelig hvordan radonnivået blir påvirket av at ventilasjonsanlegget slås av og på. SPIRIT er en radonmåler som er designet for å kunne gjøre nettopp dette. Hver enhet er individuelt kalibrert kalibreres individuelt og blir individuelt justert hvis det skulle oppstå avvik, slik at du kan være sikker på at instrumentet viser riktig radonnivå. ROBIN er en profesjonell radonsensor for fast installasjon i smarte hjem, radonovervåking, radonevakuering eller montering i luftbehandlingsaggregater og fraluftsvifter. ROBIN kobles enkelt til regulator, sentralenhet, datalogger, viftereguleringssystemer eller PLC og gir et analogt utsignal på 1–10 V, proporsjonalt med konsentrasjonen av radon i luften

Radonmålere for hjemmebru er ikke tilstrekkelig for en arbeidsplass eller Trinn-2 måling.
Hvis du prøver å stille inn ventilasjonen basert på resultatene fra denne typen målere, er risikoen stor for at du lar ventilasjonen gå i lengre perioder enn nødvendig. Eller enda verre at ventilasjonen start for sent nå radonverdiene stiger hurtig. Disse målerne er heller ikke individuelt kalibrert, noe som øker risikoen for målefeil.

Viktig å velge riktig radoninstrument

Med mer enn 30 års erfaring vet vi i Radonova hvilke radoninstrumenter som passer best til ulike miljøer, applikasjoner og behov. Vi hjelper deg med å velge rett instrument til måling i alt fra gruver til skoler, bolighus og kontor.

Det store utvalget av høykvalitative radoninstrumenter gjør det enkelt for deg å måle radon i alt fra jord til inneluft. Uansett virksomhet og behov sørger vi for at du får en godt tilpasset løsning som både måler riktig og sparer tid og penger.

Med Radonova som partner får du også tilgang til mangeårig erfaring med radonmåling, ekspertise og mulighet for service og kalibrering. Det gjør oss til så mye mer enn bare en nettbutikk for måleinstrumenter.

Våre ulike Instrumenttyper

Hvis du ikke helt vet hvilket instrument du trenger, anbefaler vi at du først leser den ultimate guiden for radoninstrumenter.

En radonsniffer brukes for å finne ut hvor innlekkasjen av radonholdig jordluft er størst på en eiendom. For å være effektiv i arbeidet ved f.eks. en inspeksjon er det svært viktig å bruke en sniffer som gir et raskt og nøyaktig måleforløp. Til det kreves et instrument med høy følsomhet og rask responstid som gir mye rådata. En sniffer må ha en aktiv pumpe og inkludere et alfaspektrometer for å unngå kontaminering av de langlivede radondøtrene i målekammeret. Ved å bruke et såkalt pulsbasert kammer muliggjør instrumentet ATMOS denne typen måling på en unik og rask måte. Den nye RAD8 er en elektronisk radonmonitor av vitenskapelig kvalitet med komplette oppgraderinger i forhold til den forrige versjonen RAD7, instrumentet som i årevis har vært industristandarden for en rekke bruksområder, inkludert oseanografi, hydrogeologi, geologi, helsefysikk, miljøsanering, radontesting, måleteknologi og mer.

Radonmåling med måleinstrument i eneboliger

EcoQube er et prisgunstig måleinstrument for bolig- eller hytteeiere som vil måle hvordan radonverdiene varierer over tid. EcoQube viser deg verdiene time for time, til forskjell fra andre forbrukerinstrumenter som baserer seg på 24-timers gjennomsnittsverdier.

EcoQube er ikke større enn at den får plass i hånden. Med tilkopling til Wi-Fi levereres måleresultater og varslerdirekte til din smarttelefon. EcoQube måler konstant for å gi korrekte radonnivåer i sanntid. Status vises også ved hjelp av tre-farget LED-indikator framsiden.

EcoQube Smartphone App fins for nedlasting både på norsk og engelsk. Les mer her

De 4 ofte stilte spørsmål angående radonnivåer innendørs

Hvorfor er radon farlig?

Det som gjør at radon ikke er bra for helsen, er at stoffet er radioaktivt. At det er radioaktivt betyr at stoffet avgir stråling, nærmere bestemt ioniserende stråling som påvirker biologiske systemer.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor, men DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) har sammen med Kreftregisteret beregnet at radon medvirker til 300 lungekreftdødsfall per år i Norge.  Hvis du bor eller jobber i en eiendom med høyt radonnivå, risikerer du å bli rammet. Dessverre er overlevelse av lungekreft mye lavere sammenlignet med andre typer kreft. Derfor bør radonmåling av inneluft utføres i alle boliger og på alle arbeidsplasser.

DSA, tidligere kalt Strålevernet, anbefaler at det alltid skal iverksettes tiltak når radonnivået overstiger 100 Bq/m3. De anbefaler også at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m³. Dette for å redusere antall tilfeller av lungekreft. Landsomfattende undersøkelser tyder på at 160 000 husstander i Norge har radonnivåer over maksgrensen.

Hvor kommer radon fra?

Radon er en radioaktiv gass med betegnelsen Rn-222, som dannes når radium brytes ned. Radium dannes i sin tur fra uran238 , som forekommer naturlig i berggrunn og jordarter. Dersom grunnen slipper gjennom luft og husets grunnmur er utett, kan den radonholdige luften lett komme inn. Inne kan radonnivået da bli høyt, noen ganger så høyt som flere tusen becquerel radon per kubikkmeter luft.

Mange mennesker lever i den tro at det ikke finnes radon der de bor. Det er dessverre feil. Gassen radon finnes overalt. Selv «områder med lav risiko» kan ha tilstrekkelig høye konsentrasjoner til å forårsake problemer. Uansett hvor du bor, kan radonnivået av flere årsaker være høyere. Spørsmålet er heller, i hvilken mengde? Les mer her.

Hvordan måler jeg radonnivåer innendørs?

For å verifisere at radonnivået er under grenseverdiene, er det viktig å bruke et ISO17025-akkreditert radonlaboratorium. Dette betyr, at radonlaboratoriet har velutdannet personale og dokumenterte arbeidsrutiner, at det sikrer at måleutstyr kalibreres og kontrolleres regelmessig og at analysemetoder overholder internasjonale standarder.

Med et akkreditert analyselaboratorium som Radonova kan du gjøre en korrekt radonmåling:

 1. Du bestiller målingen fra oss, og vi sender sporfilmer direkte til deg.
 2. Du utplasserer sporfilmer i henhold til de medfølgende instruksjonene og registrerer deretter målingen på vår hjemmeside.
 3. Når målingen er avsluttet, returnerer du sporfilmer, og etter en uke sender vi deg en akkreditert analyserapport.

Radonova sender alltid måleinstruksjoner med sporfilmene, men ønsker du å utdype kunnskapen din, har DSA måleprosedyrer om hvordan du kan utføre radonmåling i hjem og i skoler og barnehager.

Hvordan reduserer jeg høye nivåer av radon?

Dersom radonet kommer fra grunnen, kan det i visse tilfeller være nok å tette sprekker og andre utettheter i husets grunnmur. Dersom det ikke er nok, kan man skape et undertrykk under huset slik at jordluften ikke suges inn. Det finnes forskjellige metoder for dette, blant annet radonbrønn/-sug. Disse tiltakene kombineres eventuelt med utbedringer av ventilasjonen i bygget. Radonbrønn med avtrekk fra grunnen, er i henhold til DSA det mest effektive og varige enkelttiltaket. Dette er et anlegg som reduserer lufttrykket i grunnen slik at jordluft ikke suges inn. Ved hjelp av en vifte skapes det et undertrykk som suger luft fra ett eller flere punkter gjennom gulvet eller fra utsiden av bygningen.

En vanlig årsak til at huseiere ikke måler radon, er at man tror at et eventuelt tiltak vil være både dyrt og komplisert. Slik er det som regel ikke. Dersom en måling viser at radoninnholdet overstiger grenseverdien på 100 Bq/m³, finnes det i de fleste tilfeller kostnadseffektive løsninger på problemet. Å redusere et for høyt radonnivå koster i gjennomsnitt mellom 30 000 og 50 000 kroner. I forhold til husets verdi er det i de fleste tilfeller en lav kostnad. Det er også en billig forsikring mot lungekreft forårsaket av radon. Dersom du har behov for å senke radonnivået, bør du bruke en radonkonsulent. En liste over radonkonsulenter er tilgjengelig på Norsk Radonforenings hjemmeside.

En radonmåling skal være enkel og sikker

Radonova har verdens mest etterspurte radonmålinger.

 • Internasjonale tester viser at våre målinger er best når det gjelder kvalitet og presisjon
 • Vi er sertifisert etter ISO 9001 og akkreditert etter ISO17025.
 • Vi garanterer levering i løpet av én til to dager
 • Du får analyseresultat innen en uke
 • Vi tilbyr resultat av målingen på nettet, uansett hvilken enhet du bruker.

Når du lar oss hjelpe deg med målingen, binder du deg ikke til en bestemt radonkonsulent. Du kan selv velge når og hvordan et eventuelt radontiltak skal gjennomføres.

Bestill radonmåling direkte av oss, så er du et skritt nærmere et radonsikret hjem eller arbeidsplass.

30 % av norske eneboliger har radonverdier høyere enn anbefalt tiltaksgrense.*

 

* Statistikk fra Radonova laboratories AB

Hvem er Radonova?

Radonova kan via vår effektive logistikk tilby sporfilmer for radonmåling til hele Norge. Alle innbyggere kan måle radon såvel i store byer som Oslo, Trondheim, Stavanger, Bodø, Bergen og Kristiansand som innbyggere på mindre steder.

Radonova er Nordens ledende laboratorium for måling av radon i eneboliger, i boligblokker og på arbeidsplasser. Våre sikre målemetoder har høy presisjon og er akkreditert i henhold til ISO 17025. Ved hjelp av våre sporfilmer kan du enkelt og presist få svar på hvilket radonnivå det er i boligen eller på arbeidsplassen din. Det eneste som kreves for å måle, er at vi sender deg sporfilmer, som du utplasserer i henhold til de medfølgende instruksjonene. Deretter logger du inn på vår hjemmeside og angir når måleperioden startet og sluttet, før du returner radonmålerne kostnadsfritt til vårt laboratorium, som gjennomfører analysen og gir deg resultatet av målingen. Vårt selskap har røtter i universitets- og forskningsmiljøet og har svært avansert utstyr for å analysere radon i inneluft ved hjelp av våre sporfilmer Radtrak³®Rapidos® og Duotrak®. Vi scorer alltid høyt i internasjonale sammenligningstester.