Om radon

Radon og risikoen det medfører

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet uran238 brytes ned. Radongassen brytes i sin tur ned til radondøtre. Radondøtre er radioaktive metallatomer som fester seg til luftveiene når vi puster inn. Når denne nedbrytingen skjer, avgir radondøtrene stråling som kan skade cellene i luftveiene og lungene. I verste fall kan det føre til kreft. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon, avhengig av hvor man bor, og de anbefaler en grenseverdi for radonnivå på 100 Bq/m³.

Statens strålevern anslår at ca. 300 lungekrefttilfeller per år forårsakes av radon i boliger. Bor eller arbeider man i en eiendom med høyt radonnivå, det vil si et radonnivå som overstiger grenseverdien på 100 Bq/m³, har man større risiko for å rammes. I skoler, barnehager og utleieboliger krever Strålevernsforskriften at det gjøres tiltak når 100 Bq/m³ overskrides. Radonnivået i skoler og barnehager skal være under 200 Bq/m³, og radonnivået i boliger skal være under 200 Bq/m³.
Måling av radon i inneluft ettersom radon verken avgir lukt eller er synlig, er måling den eneste måten å oppdage gassen på. Radonnivået i inneluft varierer med årstiden. Slike variasjoner skyldes først og fremst endringer i utetemperatur og vindforhold. Nivået varierer også i løpet av døgnet og fra rom til rom. Hvordan ventilasjonssystemet fungerer, og hvor ofte man lufter ut, har også betydning.

Mål radon i inneluft

  • hvis det ikke er gjennomført noen måling eller det har gått mer enn fem år siden siste måling
  • hvis du har bygget ny eller byttet bolig
  • etter oppussing, siden det kan oppstå små sprekker i grunnen, hvor radongassen kan trenge inn fra bakken
  • hvis du tidligere har hatt høyt radonnivå og har gjort tiltak i boligen for å redusere nivået

For at målingen skal være pålitelig, bør den helst gjennomføres i fyringssesongen (15. oktober til 15. april), og måleperioden bør være minst to måneder – jo lengre tid, desto mer presis måling. Grense- og retningsverdiene vi har i Norge, angis som en årlig gjennomsnittsverdi. I noen tilfeller gjøres målinger med kortere måletid for å oppnå en omtrentlig verdi. Ved korttidsmålinger bruker vi vår spesialutviklede detektor Rapidos®, hvor målingen foregår i minst 7–10 døgn. Dette er blant annet vanlig i forbindelse med kjøp og salg av bolig, der man vil ha en rask indikasjon på boligens radonnivå.

Målemetoden vi benytter, er akkreditert i henhold til ISO 17025.

Grenseverdier i Norge for radon i inneluft

  • 100 Bq/m³: Anbefalt tiltaksgrense
  • 200 Bq/m³: Maksgrense
  • Se Statens stråleverns hjemmeside for mer informasjon om grenseverdier.

Ved for høyt radonnivå

Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³ i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m³. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig. I skoler, barnehager og utleieboliger krever Strålevernsforskriften at det gjøres tiltak når 100 Bq/m³ overskrides.

I Norge er byggegrunnen den viktigste årsaken til radonproblemer. Eksempler på tiltak er tetting, ventilasjon og radonbrønn med avtrekk fra grunnen. Vi har dyktige samarbeidspartnere som kan bistå med befaring og tiltak.

Les mer om radon i resten av verden

Internasjonalt WHO  IAEA
Europa ERA
USA AARST
Canada CARST
Sverige SSM
Østerrike BMLFUW
Sveits BAG
Tyskland Bundesamt für Strahlenschutz
Irland EPA
Storbritannia PHE
Danmark Sundhedsstyrelsen
Finland STUK
Frankrike ASN
Spania CSN
Belgia FANC

Bestill våre spesialutviklede radonmålere fra Sveriges ledende uavhengige laboratorium.

Vanlige spørsmål og svar