Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass med betegnelsen Rn-222, som dannes når radium brytes ned. Radium dannes i sin tur fra uran, som forekommer naturlig i berggrunn og jordarter. Radon har en halveringstid på 3,8 dager, som er nok til at den kan transporteres til inneluft. Når radon brytes ned, dannes andre radioaktive stoffer, de såkalte radondøtrene. Radon avgir ingen lukt, har ingen smak og er ikke synlig. Den eneste måten å oppdage radon på er ved måling.

Hvor farlig er radon?

Langvarig eksponering for høye radonnivåer øker risikoen for å få lungekreft. Radon er den viktigste årsaken til lungekreft nest etter røyking. Dersom du røyker, eller har røykt tidligere, er risikoen ved radoneksponering enda større enn for dem som ikke har røykt. Risikoen for å rammes av lungekreft øker lineært med radonnivået, det vil si at jo høyere radonnivå, desto større risiko for å utvikle lungekreft.  Statens strålevern og Kreftregisteret har i artikkelen ”Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger” i Tidsskriftet Den Norske Legeforening slått fast at radon er medvirkende årsak til nærmere 400 nye tilfeller av lungekreft hvert år. (www.tidsskriftet.no)

Hvordan kan jeg beskytte meg mot høye radonnivåer?

For å beskytte deg mot radon er et godt første tiltak å måle forekomsten av radon i hjemmet og på arbeidsplassen. På den måten kan du finne ut om du oppholder deg i et miljø med høye radonnivåer. Hvis det viser seg at radonnivået er for høyt, er det viktig å få redusert dette. I Norge er det bestemt at grenseverdien for radon i inneluft skal være 100 Bq/m³.

Ved for høye nivåer på arbeidsplassen eller i hjemmet bør man hente inn en radonkonsulent for å identifisere hvor radonet kommer fra. Deretter kan man iverksette tiltak for å senke radonnivåeti luften. Det er viktig å benytte et selskap som er spesialister på radontiltak, og som har personale med dokumentert kompetanse.

Hvordan skader radon lungene?

Det er først og fremst radonets kortlivede nedbrytningsprodukter, også kalt radondøtre, som er helsefarlige og skader lungene. Nedbrytningsproduktene fester seg til andre partikler i luften og danner små partikkelklynger av varierende størrelse. Partiklene følger deretter med luften vi puster inn og fester seg i lungene, der de brytes ned før kroppen rekker å rense dem bort.

Radon og nedbrytningsproduktene avgir alfastråling og er derfor skadelige når de kommer inn i kroppen. Inneholder luften radon, så inneholder den også de kortlivede nedbrytningsproduktene. Selv om det er nedbrytningsproduktene som er skadelige, er det innholdet av radongass som måles, siden dette er enklere å måle.

Hvordan får vi radon i inneluften?

Radon kan trenge inn i inneluften fra tre ulike kilder: byggegrunnen rundt og under eiendommen, byggematerialet eller husholdningsvannet. Byggegrunn er den klart dominerende radonkilden i boligblokker, på arbeidsplasser og småhus. Jordluften i Norge har nesten alltid høyt radonnivå, mellom 5 000 og 200 000 Bq/m³ er typiske verdier. Hvor høyt radonnivået blir innendørs avhenger av flere faktorer, blant annet radonnivået i jordluften, byggegrunnens luftgjennomtrengelighet, trykkforskjellen mellom innendørs- og utendørs luft samt hvor utett bygningen er mot byggegrunnen.

Når og hvor ofte bør jeg måle radon?

Måling av radon i inneluften bør gjennomføres:

  • Dersom det ikke har vært gjort målinger tidligere, eller hvis det har gått mer enn fem år siden siste måling.
  • Etter en renovering, siden små sprekker kan oppstå i grunnmuren der radongassen kan trenge inn fra grunnen.
  • Dersom boligen eller eiendommen er bygget med blåbetong. Det kan bety ekstra høyt innhold av radon i inneluften.
  • Hvis man tidligere har hatt høye nivåer og har gjort tiltak for å senke radonnivået.
  • Ved kjøp og salg av hus.

Hvordan senker man radonnivået?

Radon kan ha én eller flere kilder, og det finnes derfor forskjellige metoder for å senke radonnivået. I enkelte tilfeller holder det med et lite tiltak for å senke nivået. Andre ganger må man kombinere flere ulike tiltak.

Dersom radonet kommer fra grunnen, kan det i visse tilfeller være nok å tette sprekker og andre utettheter i husets grunnmur. Dersom det ikke er nok, kan man skape et undertrykk under huset slik at jordluften ikke suges inn. Det finnes forskjellige metoder for dette, blant annet radonbrønn/-sug. Disse tiltakene kombineres eventuelt med utbedringer av ventilasjonen i bygget. Radonbrønn er trolig det vanligste tiltaket mot radon fra byggegrunnen. Dette er et anlegg som reduserer lufttrykket i grunnen slik at jordluft ikke suges inn. Ved hjelp av en vifte skapes det et undertrykk som suger luft fra ett eller flere punkter gjennom gulvet eller fra utsiden av bygningen.

Dersom du har behov for å senke radonnivået, bør du bruke en radonkonsulent som kan identifisere hvor radonet kommer fra og deretter foreslå hvilket tiltak som er best.

Hvordan måler jeg radon?

For å følge forskriftene bør radonbokser fra et uavhengig og sertifisert (ISO 17025) laboratorium brukes for måling av radon. En radonmåling bør pågå i minst to måneder i fyringssesongen, vanligvis mellom 15. oktober og 15. april. Jo lengre måling, desto nøyere blir radonmålingen. Måling er også den eneste måten å oppdage radon på. Radonnivået varierer ofte kraftig både i løpet av døgnet og med årstidene. Variasjonene skyldes blant annet temperatur- og vindforhold, hvordan ventilasjonssystemet fungerer og hvor ofte du lufter. Derfor er det viktig å måle over lengre tid, minst to måneder, for å kunne gjøre en vurdering av årsmiddelverdi.

Hvis du trenger å gjøre en rask radonmåling for å få en omtrentlig verdi, for eksempel ved salg av bolig, kan du gjøre en korttidsmåling. Radonnivået måles da i løpet av en kortere tidsperiode. Dersom målingen skjer med radonboks, må du måle i minst sju dager. En korttidsmåling er imidlertid bare veiledende, den kan ikke brukes som utgangspunkt for vurdering av eventuelle tiltak.

Bør man måle radon ved huskjøp?

En radonmåling bør alltid gjøres ved salg eller kjøp av hus. Siden radon ikke regnes som en skjult feil, må kjøperen finne ut om huset er et radonhus eller ikke. Sørg for at det blir gjort en måling før du kjøper huset, og for at du får tilgang til rapporten.

Er det behov for en rask radonmåling, kan man gjøre en såkalt korttidsmåling. Da kan du få et analysesvar i løpet av et par uker. En slik korttidsmåling er imidlertid kun veiledende.

Hvis det ikke er tid til å gjøre en radonmåling, kan du be om å få legge inn en klausul i kontrakten der det fremgår at du vil måle i etterkant, samt hvordan kostnadene for en eventuelle radonsanering skal fordeles. Dersom huset tidligere har vært målt for radon, har man plikt til å opplyse om dette ved hussalg.

Jeg bor i et såkalt lavrisikoområde. Her finnes det vel ikke radon?

Også i områder klassifisert som «lavrisiko» forekommer radon i tilstrekkelig høye konsentrasjoner for at det kan oppstå problemer med inneluften. Den luften som finnes i jorden, har alltid høyt radonnivå. Hvis det finnes utettheter i boligen eller på arbeidsplassen og store mengder radonholdig luft kommer inn, kan du få høyt nivå av radon i inneluften. Merk at det kan være store lokale variasjoner, og at det dermed kan være stor forskjell på to hus som står ved siden av hverandre.