Spørsmål og svar

Vi får daglig en rekke e-post- og telefonhenvendelser som dreier seg om radon og radonmåling. Her har vi samlet de vanligste spørsmålene.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet uran238 brytes ned. Radongassen brytes i sin tur ned til radondøtre, som er radioaktive metallatomer. De fester seg til luftveiene når vi puster inn. Når denne nedbrytingen skjer, avgir radondøtrene stråling som kan skade cellene i luftveiene og lungene. I verste fall kan det føre til kreft.

Hvordan måler jeg radon, og hvor lenge skal jeg måle?

Det eneste som kreves for å måle, er at vi sender deg radondetektorer (radonbokser), som du utplasserer i alle rom du vil måle. Deretter angir du på hjemmesiden vår når du startet og avsluttet måleperioden, før du returnerer detektorene kostnadsfritt til vårt laboratorium, som analyserer dem og gir deg resultatet av radonmålingen.

For at målingen skal være pålitelig, bør den helst gjennomføres i fyringssesongen (15. oktober til 15. april), og måleperioden bør være minst to måneder – jo lengre tid, desto mer presis måling. Grenseverdiene vi har i Norge, er angitt som en årsmiddelverdier. I noen tilfeller gjøres målinger med kortere måletid for å oppnå en omtrentlig verdi. Ved korttidsmålinger bruker vi vår spesialutviklede detektor Rapidos®, hvor målingen foregår i minst 7–10 døgn. Dette er blant annet vanlig i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, der man vil ha en rask indikasjon på boligens radonnivå.

Metoden vi benytter, er såkalt sporfilmmåling, hvor en liten film ligger i en lukket detektor. Etter målingen analyseres sporfilmene i vårt laboratorium, og vi sender rapport etter ca. to uker når analysen er klar. Målemetoden vi benytter, er akkreditert i henhold til ISO 17025.

Hvor ofte må jeg måle radon, og når bør jeg måle på nytt?

Mål radon i inneluft

 • hvis det ikke er gjennomført noen måling eller det har gått mer enn fem år siden siste måling
 • hvis du har bygget ny eller byttet bolig.
 • etter oppussing, siden det kan oppstå små sprekker i grunnen, hvor radongassen kan trenge inn fra bakken
 • hvis du tidligere har hatt høyt radonnivå og har gjort tiltak i boligen for å redusere nivået

Jeg har mistet returkonvolutten, hva gjør jeg?

Har du mistet returkonvolutten, kan du bruke en vanlig konvolutt og skrive på følgende adresse.

Radonova
Postboks 2
2712 Brandbu

Jeg har mistet instruksjonene

For eneboliger

For at målingen skal gi en årlig gjennomsnittsverdi, krever Statens strålevern at

 • målingen utføres i minst de to første etasjene med oppholdsrom
 • det måles i minst to oppholdsrom
 • måleperioden er minst to måneder innenfor tidsrommet 15.10.–15.04.

Øvrige opplysninger

 • Sporfilmene må returneres innen 1 1/2 år etter bestilling.
 • Du bekrefter at målingen er gjennomført i samsvar med instruksjonene ved å signere når du er innlogget på Mine sider.
 • Sporfilmene kan for eksempel ligge på en hylle eller henge fra tak.

Jeg har radon i huset mitt eller på arbeidsplassen min. Kan jeg gjøre noe med det, og i så fall hva?

Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³ i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m³. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig. I skoler, barnehager og utleieboliger krever Strålevernsforskriften at det gjøres tiltak når 100 Bq/m³ overskrides.

I Norge er byggegrunnen den viktigste årsaken til radonproblemer. Eksempler på tiltak er tetting, ventilasjon og radonbrønn med avtrekk fra grunnen. Vi har dyktige samarbeidspartnere som kan bistå med befaring og tiltak.

Lukter radon?

Nei, radon har verken smak eller lukt og er ikke synlig. Derfor er det umulig å vite om et hus eller en eiendom har radonproblemer uten å gjennomføre en radonmåling av inneluften.

Hvorfor er radon i luften farlig?

Hvert år dør ca. 150 personer i trafikken. Samtidig dør omtrent dobbelt så mange av lungekreft forårsaket av radon i inneluft, ifølge Kreftforeningen. Hvem som rammes, avhenger blant annet av hvor lenge man har blitt utsatt for radon, og i hvor store konsentrasjoner.

Les mer om helseeffekter av radon på Kreftforeningen.

Hvor mange sporfilmer trenger jeg?

For eneboliger

For at målingen skal gi en årlig gjennomsnittsverdi, krever Statens strålevern at

 • målingen utføres i minst de to første etasjene med oppholdsrom
 • det måles i minst to oppholdsrom
 • måleperioden er minst to måneder innenfor tidsrommet 15.10.–15.04.

Øvrige opplysninger

 • Sporfilmene må returneres innen 1 1/2 år etter bestilling.
 • Du bekrefter at målingen er gjennomført i samsvar med instruksjonene ved å signere når du er innlogget på Mine sider.
 • Sporfilmene kan for eksempel ligge på en hylle eller henge fra tak.

Jeg bor i et såkalt lavrisikoområde. Her er det vel ikke radon?

Luften som finnes i jorden, har alltid høyt radonnivå. Også i områder som er klassifisert som lavrisikoområder, forekommer radon i tilstrekkelig høye konsentrasjoner til å kunne skape problemer.

I alle norske kommuner er det hus med radonverdier over anbefalt tiltaksgrense, men det er store forskjeller mellom hus i samme område. Strålevernet oppfordrer derfor alle til å måle i sitt eget hus.